Budget

Kommunfullmäktige fastställer inför varje nytt kalenderår Tibro kommuns budget. Budgeten är kommunens viktigaste dokument när det gäller styrning av verksamhet och ekonomi. På denna sina kan du läsa om budgetprocessen och läsa kommunens budget.

Ta del av kommunens budget

Kommunens budget för de senaste åren finner du längre ned på sidan.

Tibro kommuns budgetprocess

Processen med nästkommande års budget pågår på olika sätt från och med februari.

Februari

Kommunstyrelsen får en första information om budgetförutsättningarna och beslutar om så kallade uppdragsramar för nämnderna. Med uppdragsramar menas den budgetnivå som nämnden ska beskriva konsekvenserna av.

Mars-april

Nämnderna arbetar med att konsekvensbeskriva uppdragsramarna. Ibland krävs det att nämnderna tar fram och beskriver sparåtgärder för att kunna rymma verksamheten inom uppdragsramarna. Nämnderna behandlar också önskemål (äskanden) om utökningar av budgeten samt underlag till investeringsbudgeten.

April-juni

Under en ”budgetdag” samlas ledande politiker och tjänstemän där samtliga nämnder får redogöra för hur uppdragsramen kommer att hanteras, utvecklingen inom verksamhetsområdet och eventuella önskemål om tillskott i budgeten.

Budgetberedningen (Kommunstyrelsens arbetsutskott) sammanträder sedan vid ett flertal tillfällen under april-maj och träffar då även nämndernas arbetsutskott var för sig. I juni lägger Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige som i juni beslutar om:

  • Skattesats
  • Nämndernas driftbudgetramar
  • Investeringsbudget
  • Kommunfullmäktiges mål (övergripande mål för alla verksamheter)

Augusti-september

Nämnderna beslutar om nämndsprioriterade mål (verksamhetsspecifika mål) och påbörjar arbetet med att fördela budgeten till sina respektive verksamhetsområden.

Oktober-november

Budgetberedningen sammanträder och träffar bland annat nämndernas arbetsutskott igen. En avstämning sker så att budgetförutsättningarna inte förändrats väsentligt sedan junibeslutet. Kommunens budgetdokument fastställs av kommunfullmäktige i november.