Anmälan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

default

Det finns byggåtgärder som inte behöver någon form av lov, men som kräver att du gör en anmälan. Exempel på sådana åtgärder är de så kallade attefallshusen, bygglovsbefriad tillbyggnad, komplementbyggnad och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus, eller när du ska installera en kamin eller annan eldstad.

En anmälan kräver i regel enklare handlingar, kommunen ska dock tydligt kunna utläsa vad anmälan avser och hur denna ska utföras.
Alla handlingar är nödvändiga för att vi ska kunna besluta om ett startbesked, vilket är ett måste för att du ska få påbörja en åtgärd.

En anmälan ska handläggas inom fyra veckor från det att ärendet är komplett.


Då behöver du anmälan:

 • Bygga en eller flera komplementbyggnader med totalt 30 m² byggnadsarea i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, det så kallade Attefallshuset.
 • Göra en tillbyggnad till en- eller tvåbostadshus med 15 m² bruttoarea.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Att installera eller väsentligt ändra en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp.
 • Att göra ändringar av en byggnad som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller att planlösningen påverkas avsevärt.
 • Att göra ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • Att installera eller göra väsentliga ändringar av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation.
 • Att riva vissa byggnader, eller delar av byggnader, som inte kräver rivningslov.
 • Underhåll av en byggnad eller anläggning med kulturskydd, speciellt bevarandevärde eller som har skyddsbestämmelser. Detaljplanen bestämmer vilka områden som skyddas.
 • En ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad. (Exempelvis byggen eller projekt som påverkar utrymningsvägarna, indelningen av brandceller eller ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet).
 • Att bygga ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och annan liknande näring.

Skicka in din anmälan tillsammans med övriga handlingar/ritningar i ett exemplar till byggnadsnämnden.

E-post: byggnadsnamnd@tibro.se 

Brev: Tibro kommun, Plan- och byggavdelningen, Centrumgatan 17, 543 80 Tibro