Rivningslov

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Rivet hus.

En rivning innebär en förändring av den miljö vi ser och upplever.

I många fall innebär en rivning även att kulturhistoriska värden går förlorade. 
Ofta krävs rivningslov och en tillhörande kontrollplan som beskriver hur olika typer av rivningsmaterial tas om hand. Syftet är att härigenom undvika miljöstörningar p.g.a. att mer eller mindre farliga material hanteras felaktigt. 
Rivningslov behövs bara inom detaljplanelagda områden eller inom områden där sådant lov krävs i områdesbestämmelser. 

Rivningslov eller anmälan?
Vid rivning av bygglovsbefriade komplementbyggnader (attefallshus, max 30 m2) krävs att en rivningsanmälan skickas in till Bygggnadsnämnden. Om en åtgärd kräver bygglov vid uppbyggnad så krävs det ett rivningslov vid rivning.

Ansökan
Vid ansökan/anmälan om rivning används blanketterna här nedan, kryssa i att ansökan/anmälan gäller rivning på blanketterna.

Skicka blanketten tillsammans med övriga handlingar i ett exemplar till bygnadsnämnden.

E-post: byggnadsnamnd@tibro.se 

Brev: Tibro kommun, Plan- och byggavdelningen, Centrumgatan 17, 543 80 Tibro