Mätning och lantmäteri

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Mätning

Plan- och byggavdelningen i Tibro kommun utför de flesta typer av mätningsuppdrag inom kommunen, både internt åt kommunala förvaltningar och externt åt företag och privatpersoner.

Inmätning och utsättning av fastighetsgränser, ledningar, byggnader och gator samt inmätning och framtagning av projekteringsunderlag är några av våra vanligare uppdrag.

Husutsättning

Vid nybyggnation krävs normalt utsättning av en byggnads läge. Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats i plan- och höjdläge samt i överenstämmelse med fastighets- och bestämmelsegränser.

Beställning av utsättning ska göras 2 veckor i förväg för att vi ska ha möjlighet att komma ut på önskat datum. Ni beställer utsättning genom att fylla i och skicka in blanketten till plan- och byggavdelningen under tjänster och information. Efter utförd utsättning skickas ett digital utsättningsbevis till angiven e-postadress, med utsatta mått på byggnader och avstånd till gräns.

Grovutsättning

Grovutsättning sker innan schaktning påbörjas och innebär att käppar sätts ut i den blivande byggnadens hörn. Vi tillhandahåller käppar för grovutsättning. Vi sätter ut en höjdfix om så begärs, höjdfixens läge och höjd redovisas på utsättningsbeviset.

Finutsättning

Finutsättning sker oftast efter schaktning och innebär att trådar spänns upp i blivande fasadliv. Du förbereder utsättningen genom att sätta upp profilstolpar i byggnadens hörn och införskaffar profilbräder. Profilbräderna sätts upp på överenskommen höjd. Profilstolparna måste ha god stabilitet för att vi skall kunna utföra utsättningen korrekt.

Gränsutvisning

Vid en gränsutvisning kan vi kontrollera gränsmakeringar. Gränserna markeras med träkäppar eller sprayfärg. En gränsmarkering är inte rättsligt bindande. För att få en rättsligt bindande gräns måste en lantmäteriförrättning utföras. Gränsutvisning debiteras enligt timtaxa.

Lantmäteri

Lantmäteriet genomför alla typer av förrättningar inom kommunen när fastigheter bildas, ändras eller samverkar kring gemensamma behov. De utreder även servitutsfrågor och utför gränsbestämningar.