Synpunkter och klagomål på vården

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Personer som drabbas av fel och brister i vård och omsorg har rätt att anmäla klagomål. Vart anmälan ska sändas beror på i vilken verksamhet händelsen har inträffat, vari den drabbade tycker att felet består och varför hon eller han vill anmäla händelsen.

Har du synpunkter på kommunens hälso- och sjukvård som du inte får förståelse för hos vårdpersonalen du träffar kan du vända dig till:

  • Medicinskt ansvarig sjuksköterska: Annicka Klar

Det finns alltid möjlighet att vända sig till Patientnämnden och till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Patientnämnden

Patientnämndens uppgift är att stödja och hjälpa dig som patient eller anhörig i situationer där du känner att vård- och omsorgspersonal inte förstår eller tar sig tid att lyssna på dina synpunkter. Nämnden är en opartisk instans och personerna som arbetar på patientnämnden har tystnadsplikt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Du kan vända dig till IVO om du anser att du har blivit felbehandlad eller att hälso- och sjukvården inte levt upp till de krav som du har rätt att ställa på den. På IVO utreds händelsen och tyngdpunkten ligger då framförallt på att bedöma om något blev fel och i sådana fall varför. De bedömer också vad som är viktigt att åtgärda för att inte händelsen ska ske igen.

Avvikelserapportering och Lex Maria-utredning

Kommunen hanterar fel och andra avvikande händelser i ett internt avvikelsesystem. Avvikelserna registreras, analyseras och utreds. Både socialnämnden och verksamheterna som berörs får information om avvikelserna. Målet med den interna avvikelsehanteringen är att lyfta fram situationer som inte fungerar optimalt och arbeta med att förbättra patientsäkerheten i dessa moment.

När en allvarlig händelse inträffar som leder till att en patient drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård eller behandling utreds händelsen enligt den så kallade Lex Maria-lagen.

Det är medicinskt ansvariga sjuksköterskan som ansvarar för utredningen.

Det är socialnämnden som beslutar om en händelse är av så allvarlig karaktär att den ska anmälas till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.