Tibro kommuns översiktsplan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro Översiktsplan 2021

Den 25 oktober 2021 antogs Tibro kommuns nya översiktsplan av kommunfullmäktige, planen fick laga kraft den 25 november. Arbetet med den nya planen, som är helt digital, inleddes 2019. Planprocessen har präglats av engagemang och dialog. Här kan du ta del av innehållet i den färdiga planen och läsa om hur Tibro kommun arbetat fram den i samråd med engagerade invånare, företagare, föreningsrepresentanter och andra aktörer.

Länk till den digitala översiktsplanen. (Ur funktion för tillfället)

Under våren 2024 har en sedan tidigare planerad åtgärd behövt tidigareläggas på grund av uppdateringar av programvaruleverantörens system till ett framtidssäkrat format, från ArcGis Enterprise Storymaps till ArcGis Pro Storymaps. Flytten till det nya gränssnittet innebär att den digitala versionen av översiktsplanen samt översiktskarta, naturvårdsprogram och kulturmiljöprogram får ett något annorlunda användargränssnitt och grafisk form men all information och ställningstaganden kommer inte att ändras.

Vissa funktioner som innehållsförteckning och sökbarhet kommer däremot att påverkas av uppgraderingen. Under bearbetningsperioden är översiktsplanen, kulturmiljöprogrammet (antaget 2023) och naturvårdsprogrammet (antaget 2014) i statiska versioner tillgängliga i pdf-format. 

Översiktsplan (Läskopia, pdf-fil)

Kulturmiljöprogram (Läskopia, pdf-fil)

Naturvårdsprogram (Läskopia, pdf-fil)

 • Översiktsplan

  Vad är syftet med en översiktsplan?

  En översiktsplan är ett viktigt dokument, som ska fungera som en vision och vägledning för hur kommunen ska utvecklas med fokus på planeringen av framtida mark- och vattenanvändning.

 • Tibro kommun översiktsplan

  Den antagna översiktsplanen

  Den 25 oktober 2021 antogs Tibro kommuns nya översiktsplan av kommunfullmäktige. Här finns länkar till den nu antagna digitala översiktsplanen, till samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet, där alla inkomna yttranden finns samlade samt till sammanställningarna av resultatet av den digitala enkät och det öppna dialogmötet som genomfördes under våren 2020.

 • Översiktsplan Mark och vatten

  Granskning våren 2021

  En översiktsplan ska tas fram i samråd med kommuninvånare, myndigheter, grannkommuner och företag, föreningar, organisationer och andra intressegrupper som är verksamma inom kommunen. Från den 21 april till den 30 juni ställdes översiktsplanen ut på granskning. Då fanns det möjlighet att lämna synpunkter på både innehållet i planen och i den så kallade samrådsredogörelsen.

 • En grupp människor som samtalar med varandra.

  Samråd hösten 2020

  En översiktsplan ska tas fram i samråd med kommuninvånare, myndigheter, grannkommuner och företag, föreningar, organisationer och andra intressegrupper som är verksamma inom kommunen. Samrådsprocessen för Tibros nya översiktsplan ägde rum den 7 september-16 november 2020. Då arrangerades både fysiska och digitala samrådsmöten och drop-in-samtal.

 • Lansdsbygdslunch i Ingemar Häljestams brandbilssamlingar vid Stenåsens Kött & Svets

  Dialog- och informationsmöten våren 2020

  Våren 2020 arrangerades informations- och dialogmöten för intresserade invånare och företrädare för det lokala förenings- och näringslivet. Resultatet av dessa möten påverkar inriktningen på både översiktsplanen och kommunens nya vision, som kommunfullmäktige fattade beslut om den 26 oktober 2020.

 • Framtidsbild och QR-kod till Tibro kommuns framtidsenkät

  Enkät om framtidens Tibro våren 2020

  Under våren 2020 genomfördes en enkät om framtidens Tibro, som cirka 350 personer valde att svara på. Resultatet av enkäten har använts i arbetet med kommunens nya översiktsplan och vision.

 • Workshopdag för översiktsplan på Inredia den 25 oktober 2019.

  Så arbetade Tibro kommun med översiktsplanen 2019

  Arbetet med Tibros nya översiktsplan inleddes 2019. Formerna för hur projektet skulle bedrivas fastställdes under våren och därefter arrangerades flera workshops för projektgruppen som leder arbetet och för politiker och referenspersoner från alla kommunala förvaltningar, de kommunala bolagen och kommunalförbunden som Tibro kommun är en del av.

 • Videofilmer om översiktsplanen

  Det finns flera videofilmer framtagna under arbetet med Tibros nya översiktsplan.