Ordlista

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

På den här sidan beskrivs viktiga begrepp som används under en byggprocess.

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för bygglov, bygganmälan, rivningslov, förhandsbesked, nybyggnadskartor, utstakning med mera enligt fastställd taxa.

Byggherre

Byggherren (den som avser bygga) har det fulla ansvaret för att byggnaden uppfyller såväl de tekniska egenskapskraven som övriga krav på t ex hälsa, säkerhet och energihushållning. Byggherren ska därför utse en kvalitetsansvarig.

Bygglov

Bygglovsprövningen gäller främst lokalisering och yttre utformning.

Tekniskt samråd

Tekniskt samråd är ett möte där man går igenom förutsättningarna för ett byggprojekt.

Detaljplan

Plan som omfattar ett begränsat område av en kommun och som reglerar dels byggnationen, dels användningen av mark- och vattenområden med mera.

Fast egendom

Egendom som består av mark- eller vattenområde. Till fast egendom hör byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som anbringats i eller ovan mark för stadigvarande bruk samt träd och andra växter.

Fastighet

Fast egendom som är upptagen i eller ska upptas i fastighetsregistret såsom självständig rättslig enhet.

Fastighetsbildning

Förrättning varigenom fastighetsindelning ändras eller servitut bildas, ändras eller upphävs.

Friggebod

Friggebodar är bygglovsbefriade om de faller inom följande definition: en friggebod är en eller två byggnader på en en- eller tvåbostadsfastighet som till sin sammanlagda yta inte är större än 15 kvm. Friggebod får inte vara högre på sin högsta punkt än tre meter och läggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Förhandsbesked

Som förberedelse till en bygglovsansökan kan byggnadsnämnden på särskild ansökan ge ett bindande förhandsbesked huruvida en enkelt beskriven byggnadsåtgärd kan tillåtas på den avsedda platsen.

Husutstakning

Husutstakning behöver göras för att husen ska hamna på rätt plats. 

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig,KA, arbetar på uppdrag av en byggherre. KA ska upprätta en kontrollplan och sedan ska byggherren låta utföra kontrollerna. 

En KA ska enligt Plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. Hen ska ha ett självständigt förhållande till den åtgärd som ska kontrolleras. Det betyder att man inte kan vara kontrollansvarig och samtidigt jobba på samma företag som bygger eller beställer bygget.

Kontrollplanen

Efter byggsamråd beslutar sektor samhällsbyggnad om den kontrollplan som ska gälla för åtgärden. Följande ska redovisas i en kontrollplan:

• Vilken kontroll som kommer att ske.
• Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in.
• Vilka anmälningar som ska göras.
• Vilka tekniska krav på som ställs på byggnaden.

Lov för tillfällig åtgärd

Ibland kan man tillfälligt acceptera att ändra en byggnads användning eller sätta upp en tillfällig byggnad, till exempel en barack, i strid mot en detaljplans bestämmelser.

Ett lov för tillfällig åtgärd kan lämnas för högst tio år med möjlig förlängning med ytterligare fem plus fem år.

Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett landsomfattande register för bostadslägenheter i Sverige, upprättat enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister. Med registret är det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används bland annat i planeringen av vårt samhälle, exempelvis vid bostadsbyggande

Mark (som rättsligt begrepp)

Jord som inte är täckt av vatten.

Marklov

Marklov krävs när man ska schakta eller fylla upp en tomt så att den avsevärt ändrar höjdläget inom detaljplanelagt område. Marklov krävs också om man ämnar fälla träd om så framgår av detaljplanebestämmelserna.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta krävs vid nybyggnad eller då man avser att bygga till i anslutning till tomtgräns. Nybyggnadskartor tas fram av sektor samhällsbyggnad.

Olovligt byggande

Läs svartbygge längre ner i listan.

Ovårdad fastighet

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska byggnadernas yttre och tomter hållas i vårdat skick. Fastigheter som inte uppfyller de kraven benämns ovårdade. Om fastighetsägaren inte vidtar åtgärder trots uppmaningar från sektor samhällsbyggnad kan ärendet tas upp i byggnadsnämnden. Ägaren föreläggs att vid vite vidta åtgärder.

Rivningslov

Rivningslov krävs när man ska riva en byggnad eller en del av byggnad om byggnaden ligger inom detaljplanerat område eller om sådant krav finns i områdesbestämmelser.

Skyddsrum

Enligt civilförsvarslagen har den som avser bygga något skyldighet att anmäla detta till byggnadsnämnden för att få reda på om eventuella brister på skyddsrumsplatser föreligger inom skyddsrumstätorten. Föreligger brist kan fastighetsägaren bli ålagd att öka hållfastheten/kvaliteten på byggnaden, så att den kan fungera som skyddsrum.

Slutbesked 

Slutbeskedet är ett godkännande att ett eller flera byggen eller projekt kan anses slutförda. Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda byggnaden eller projektet.

Småhus

Bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter.

Startbesked

Ett startbesked behövs för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd. För att få ett startbesked ska byggherren vid det tekniska samrådet kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Strandskydd

Syftet med strandskyddsbestämmelserna är, förutom att värna om vår självklara rätt att fritt få röra oss i strandnära natur, också ett skydd för strandmiljöernas växt och djurliv. Strandzonen ger förutsättningar för många olika arter att leva.

Strandskydd innebär att det är förbjudet att bygga inom 100 meter från sjöar och vattendrag. Du kan dock få tillåtelse i vissa fall, så kallad dispens från strandskyddsreglerna. Om du är osäker på vad som gäller för dig kan du kontakta kommunen.

Svartbygge

Svartbygge är det folkliga begreppet för olovligt byggande, det vill säga byggande utan att ha bygglov. Inom begreppet faller egentligen alla åtgärder som är bygglovspliktiga, men som man gör utan bygglov.

Tomt

Markområde som utgör en för bebyggelse avsedd enhet. Till tomt hör mark som upptas av bebyggelse och sådan mark som ligger i direkt anslutning till denna och som används eller behövs för att bebyggelsen ska kunna användas för avsett ändamål, till exempel friytor för lek och utevistelse, kommunikationsytor samt plats för parkering, lossning och lastning.

Växtlighet

Fastighetsägaren ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken. Tar växtligheten överhand kan du som fastighetsägare bli indirekt skyldig till trafikolyckor. Grenar som hänger längre ned över gång- eller körbanan ska sågas av.

Överklaga beslut

Beslut om bygglov kan överklagas till länsstyrelsen, men ska inlämnas till byggnadsnämnden inom viss tid.