Söka parkeringstillstånd

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Du som behöver ett parkeringstillstånd kan ansöka om detta i kommunens reception.

Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats. Tillståndet gäller i hela Sverige på allmän plats och även i de flesta europeiska länder. Med tillstånd kan du parkera på de platser som är reserverade för personer med rörelsehinder.
Du kan beviljas parkeringstillstånd som antingen förare eller passagerare. Tillståndet är i första hand till för den som själv kör sitt fordon. För att vara berättigad till parkeringstillstånd ska sökandes rörelsehinder vara varaktigt (minst 6 månader) och innebära väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Rörelsehindret ska vara av medicinskt, fysiskt och/eller psykisk karaktär. Ansökan ska kompletteras med aktuellt läkarintyg som styrker funktionsnedsättningen. Vid bedömning av förflyttningsförmåga förutsätts den sökande använda förflyttningshjälpmedel. Enbart svårigheter att bära tungt eller svårigheter att ta sig i och ur ett fordon är inte ett skäl för att beviljas ett tillstånd.
Endast i undantagsfall kan tillstånd utfärdas till passagerare – till den som inte själv kör.  Den sökande ska, utöver ovanstående kriterium, också ha ett så omfattande tillsynsbehov att hen inte kan lämnas ensam för att invänta föraren vid målpunkten under tiden föraren parkerar fordonet.
Lämna och hämta passagerare utan parkeringstillstånd för rörelsehindrade
I trafikförordningen (11 kap. 9 § punkt 7) finns ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta möjliggör på– och avstigning mycket nära målpunkten. Föraren kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen och till entrén och där hitta en lämplig sittplats. Passageraren kan sedan sitta och vänta medan föraren parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats. Detta är en möjlighet för alla, till exempel om sökande inte uppfyller kriterierna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Information om handläggningstid
Handläggningstid är normalt 4 veckor om ansökan är komplett. Under sommaren kan handläggningstiden komma att vara längre, på grund av semestrar hos våra handläggare.
Vid förlust av parkeringstillståndet

Ett borttappat eller ett stulet tillstånd ska omedelbart polisanmälas. Du behöver en kopia på din polisanmälan för att kunna få ett nytt tillstånd utfärdat med samma giltighetsdatum. Det gamla tillståndet spärras och ett nytt utfärdas med ett nytt tillståndsnummer.
Användning av parkeringstillståndet
Parkeringstillståndet är personligt och inte kopplat till ett fordon.
Har du beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrad som förare får du endast använda tillståndet när du själv kör fordonet.
Har du beviljats tillstånd som passagerare får parkeringstillståndet endast användas när du medföljer som passagerare.
Tillståndet ska placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.
Tillstånd som missbrukas kan återkallas.
När det är klart att hämtas ut så blir du kontaktad och får hämta tillståndet i receptionen. Du ska helst komma personligen, men skickar du ett ombud så kom ihåg att bifoga din legitimation.