Ansvarsförsäkring

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommun har en ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar. Försäkringen används då kommunen blir skadeståndsskyldig enligt de allmänna skadeståndsreglerna. Det gäller till exempel skador som orsakas av att en arbetstagare gjort fel eller varit försumlig samt skador som uppstår på grund av felaktig myndighetsutövning, felaktiga råd eller upplysningar och felaktig upphandling enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling.

Om en person orsakar en annan person skada genom vårdslöshet kan den skadedrabbades krav ersättas. Detsamma gäller om en arbetsgivare, i det här fallet kommunen, eller någon av dess anställda orsakar skada för någon. I försäkringsvärlden kallas detta för ansvarsskador. Tibro kommun ansvarar för de skador som anställda orsakar i tjänsten.

Skador som orsakas av anställda

Ansvarsförsäkringen ersätter kommunens skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Det innebär bland annat att följande skador ersätts:

Skadeorsak Högsta ersättning Självrisk
 Arbetstagare har gjort fel eller varit försumlig  50 Mkr* 0,05 basbelopp**
 Felaktig myndighetsutövning  5 Mkr* 1 basbelopp**
 Felaktiga råd och upplysningar  5 Mkr*  1 basbelopp**
 Felaktig upphandling enligt LOU  5 Mkr*  1 basbelopp**
 Felaktig behandling et c. enligt Patientlagen  1 000 basbelopp**  0,05 basbelopp**

 * Mkr = miljoner kronor   ** 1 basbelopp 2017 = 44 800 kronor, 1 basbelopp 2018 = 45 500 kronor

Ansvarsförsäkringen kan också ersätta det ansvar som kommunen kan ha som byggherre eller entreprenör.

Kommunens roll Högsta ersättning Självrisk
 Byggherre  5 Mkr* 1 basbelopp**
 Entreprenör  10 Mkr* 1 basbelopp**

Skador som orsakas av elever, omsorgstagare och föreningar

Tibro kommun har även utökat försäkringen så att den omfattar skador som andra än kommunens anställda orsakar. Det gäller bland annat elever och omsorgstagare på praktik och föreningar som sköter kommunala anläggningar enligt avtal.  

Aktör och skadetyp Högsta ersättning Självrisk
Klubbar/föreningar som sköter kommunala anläggningar enligt avtal  50 Mkr* 0,05 basbelopp**
Elever och andra i praktik i kommunens regi, personskada***  10 Mkr* 0,1 basbelopp**
Elever och andra i praktik i kommunens regi, sakskada***  10 Mkr* 0,1 basbelopp**
Personer i familjevård, omsorg etc, personskada***  10 Mkr* 0,1 basbelopp**
Personer i familjevård, omsorg etc, sakskada*** 10 Mkr* 0,1 basbelopp**
Ren förmögenhetsskada till följd av ett brott  500 000 kr  

Hyrda lokaler 

Kommunens ansvarsförsäkring omfattar även ett visst skydd för skada på förhyrd lokal eller bostad. Försäkringen täcker bland annat skador som andrahandshyresgäster som saknar försäkring orsakat.