Så styrs Tibro kommun

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kommunen styrs av politiker och ansvarar för skolor, barn-, äldre-, handikapp-, individ- och familjeomsorg, skötsel av gator, parker och fastigheter, kultur- och fritidsverksamhet med mera samt driver näringslivs-, arbetsmarknads- och utvecklingsfrågor.

Tibro kommun är indelad i nämnder och förvaltningar. Det innebär att kommunen har en politisk nivå med nämnder och styrelser, där politikerna fattar beslut om inriktningen på de kommunala verksamheterna, och en tjänstemannanivå, förvaltningar, där de anställda genomför besluten.

Högst ansvar i kommunens organisation har kommunfullmäktige, som kan liknas vid kommunens "riksdag". Kommunfullmäktige i Tibro består av 35 personer, som kommuninvånarna utser i allmänna politiska val vart fjärde år.

Utöver kommunfullmäktige finns en kommunstyrelse och sex nämnder med olika ansvarsområden. Det finns också en kollektivtrafiknämnd som är gemensam för Hjo, Tibro och Karlsborg, ett antal kommunalförbund med fastställda ansvarsområden samt kommunala bolag.

 • Kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Kommunfullmäktige i Tibro består av 35 ledamöter som utses direkt av Tibroborna i allmänna val vart fjärde år.

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen har huvudansvaret för kommunens ekonomi och utveckling. I uppdraget ligger ansvar för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, integration, säkerhets- och folkhälsoarbete. Kommunstyrelsen ansvarar även för strategiska frågor inom admininistration, IT, kommunikation, ekonomi och personal.

 • Barn- och utbildningsnämnden

  Barn- och utbildningsnämnden erbjuder omsorg och lärande för barn, ungdomar och vuxna genom barnomsorg från ett års ålder, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, särskola samt vuxenutbildning.

 • Byggnads- och trafiknämnden

  Byggnadsnämnden ansvarar för handläggningen av trafik-, plan- och byggärenden.

 • Kollektivtrafiknämnden

  Kollektivtrafiknämnden är en gemensam nämnd för kommunerna i Tibro, Hjo och Karlsborg. Nämnden ansvarar för allmän och särskild kollektivtrafik, som innefattar linjetrafik, närtrafik, flextrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst. På uppdrag av ansvarig nämnd i respektive kommun planeras också verksamhetsresor som skolskjutsar och resor som sker i socialtjänstens regi.

 • Kultur- och fritidsnämnden

  Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för all kommunal kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden stöttar kommunens föreningar på olika sätt och genomför kultur- och fritidsarrangemang.

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för större delen av kommunens tekniska verksamhet, som skötsel av gator, vägar, parker och kommunala fastigheter, vatten, avlopp och fjärrvärme. Nämnden ansvarar även för mat till förskolebarn, skolelever och de som bor på kommunens äldreboenden, för städning och vaktmästeri i de kommunala verksamheterna samt för mätning och framtagning av kartor.

 • Socialnämnden

  Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

 • Valnämnden

  Valnämnden är den nämnd i kommunen som ansvarar för att genomföra de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. Nämnden ansvarar även för att genomföra eventuella folkomröstningar som beslutats av riksdag eller kommun.

 • Kommunalförbund

  Ett kommunalförbund fungerar som en liten kommun med ett begränsat ansvarsområde. Förbundet övertar ansvaret för en viss verksamhet från medlemskommunerna. Tibro kommun är med i fem kommunalförbund; Avfall & Återvinning Skaraborg, Miljösamverkan Östra Skaraborg, Räddningstjänsten Skaraborg, Skaraborgs kommunalförbund och Tolkförmedling Väst.

 • Solcellsinstallation.

  Kommunala bolag

  Tibro kommun äger tre kommunala bolag: Tibro Energi AB, Tibro Elnät AB och AB Tibrobyggen.