Kungörelse - Förslag till nya avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning Skaraborg

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg har den 23 maj § 32 beslutat om utställning för gemensamma avfallsföreskrifter för kommunalförbundets 13 medlemskommuner. Utställningstiden pågår från den 7 juni till den 14 augusti.

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg har den 23 maj § 32 beslutat om utställning för gemensamma avfallsföreskrifter för kommunalförbundets 13 medlemskommuner. Medlemskommunerna utgörs av Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner.

Beredning av förslag till avfallsföreskrifter
I förbundsordningen för kommunalförbundets framgår att det i kommunalförbundets uppdrag ingår att:
- bereda en gemensam renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter som sedan antas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige
Förslag till avfallsföreskrifterna har beretts tillsammans med tillsammans med samtliga miljöförvaltningar inom området.

Utställning av avfallsföreskrifter
Utställningstiden pågår från den 7 juni till den 14 augusti. Tiden har förlängts till följd av att utställning sker under sommaren.

Eventuella synpunkter på avfallsföreskrifterna ska skickas skriftligen under samrådstiden. Synpunkterna ska lämnas senast den 14 augusti till Avfall & Återvinning Skaraborg, 54183 Skövde eller till info@avfallskaraborg.se

Eventuella frågor besvaras av biträdande förbundschef Jessica Rytter
e-post: jessica.rytter@avfallskaraborg.se 
Tfn: 0500 – 49 76 98

Huvudsakliga förändringar i avfallsföreskrifterna
Förskrifterna har anpassats till de regelförändringar som skett i svensk lagstiftning. De flesta förändringarna i svensk lagstiftning skedde i augusti 2020 då stora delar av EU:s avfallsdirektiv från 2018 genomföres i svensk lagstiftning. Med anledning av det har bland annat definitioner och vissa begrepp justerats.

Från och med 1 januari 2024 är det lagkrav på att kommunerna ska tillhandahålla insamling av matavfall. Förskrifterna möjliggör för den insamlingsmetodik som kommunalförbundet har för detta. Insamling sker i två kärl, ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för restavfall. Standardintervallet inom kommunalförbundet är hämtning av matavfall varannan vecka och hämtning av restavfall var fjärde vecka. Föreskrifterna öppnar upp för att sådan insamling ska kunna ske i samtliga 13 medlemskommuner.

Nuvarande lagstiftning tillåter att frivillig sortering av matavfall ut mot kund, vilket också tillämpas inom kommunalförbundet. Det är troligt att kommande justeringar av svensk lagstiftning inte kommer tillåta detta, att endast obligatorisk utsortering av matavfall får tillhandahållas ut mot kund i framtiden. Beslut i fråga förväntas komma innan 1 januari 2024. Föreskrifterna öppnar upp för möjligheten att insamlingen kan komma att bli obligatorisk.

Nuvarande lagstiftning vad gäller insamling av förpackningar reglerar att producenterna ska tillhandahålla bostadsnära insamling av förpackningar. Utredning och lagförslag är framtagna som innebär att insamlingsansvaret istället kan komma att flyttas över på kommunerna och att insamlingen då ska ske fastighetsnära. Beslut i frågan förväntas komma under året. Föreskrifterna öppnar upp för ett sådant eventuellt kommande kommunalt insamlingsansvar av förpackningar.

De nu 5 stycken inom kommunalförbundet gällande avfallsförskrifterna har samordnats och utvecklats/förtydligats vilket bland annat innebär att:
- för delar av de nya medlemskommunerna, att regelverk kring placering av behållare, transportvägar etc har justerats. Framförallt har text kring vad
som gäller för enskilda avlopp införts hos de medlemskommuner som haft äldre föreskrifter.
- För samtliga nya medlemskommunen (Essunga, Grästorp, Götene och Vara) har rollfördelningen kring vem som fattar vilka beslut om undantag förändrats. Tidigare har miljönämnderna i princip fattat samtliga beslut om undantag, nu införs en rollfördelning som innebär att avfallsförbundet fattar beslut av mer ”administrativ karaktär” medan miljönämnderna fattar beslut som kan påverka människors hälsa och miljö. Värt att notera är att avfallsförbundets handläggningskostnader täcks av de grundavgifter som faktureras i enlighet med gällande avfallstaxa och att ingen särskild handläggningsavgift tas ut för de ärende avfallsförbundet hanterar. För de ärenden som miljönämnderna hanterar faktureras däremot kunden för den handläggning som utförts.
- Föreskrifterna innebär anvisningsrätt getts till miljönämnder, Avfall & Återvinning samt VA-enheterna inom en rad specifika områden. Bland annat ges Avfall & Återvinning rätt att meddela hämtnings-, tömnings- respektive sorteringsanvisningar och VA-enheterna ges stöd, via anvisningsrätt, för att bedriva sitt arbete med fettavskiljare.
- Reglering har införts kring vad som gäller om en fastighet eller enskilt avlopp inte längre ska ingå i det kommunala renhållningsansvaret.
- Åtgärder för vad som gäller om avfallsföreskrifterna inte följs har förtydligats.
- Förlängt tömningsintervall inom sophämtning som har varit olika i de olika kommunerna; alltifrån inte finnas som alternativ till årshämtning (två tömningar per år) och miniservice (6 tömningar per år). I förslaget har detta justerats till ett förslag om miniabonnemang med tömning upp till fyra gånger per år. Miniabonnemang ersätter därmed övriga tidgare alternativ

Här kan du läsa förslaget till nya gemensamma avfallsföreskrifter i sin helhet.