Fritidshem

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för elever vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar och för elever som är i behov av särskilt stöd. Verksamheten följer grundskolans läroplan, skollagen samt FN:s barnkonvention.

Tibro kommun erbjuder elever plats i fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete, studier eller om eleven har ett eget behov. Beslut om särskilda skäl fattas av rektor. De barn som har rätt till fritidshem placeras på den skola där barnet går.

Rutin för fritidshem i Tibro kommun 

Ansökan om plats

Gör din ansökan via e-tjänsten

Fritidshem för skolbarn 

För att ha rätt till en plats måste

  • båda vårdnadshavarna arbeta eller studera.
  • aktuella telefonnummer och namn på arbetsplats/skola måste uppges.

Barnens schema ska anpassas efter båda vårdnadshavarnas arbetsschema + restid.

Plats i fritidshem kan inte behållas när en eller båda vårdnadshavarna blir arbetssökande eller föräldraledig. När du behöver plats igen får du göra en ny ansökan.

Plats i fritidshem får behållas till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Uppsägning

Uppsägningstiden är 1 månad.

Gör din uppsägning via e-tjänsten

Lovverksamhet

Tibro kommun erbjuder lovverksamhet för barn som endast har behov av fritidsverksamhet på skolans lovdagar.
Anmälan är bindande och lämnas till Barn & Utbildningskontoret. Kostnad för lovverksamheten är för närvarande 60 kronor per bokad dag.

Önskar du lovverksamhet till ditt barn ange detta under "övrigt" på uppsägningen i e-tjänsten.