Planeringsprocessen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Skanskas projektingenjör Sabina Esbjörner och Tibro kommuns projektledare Samuel Willner i Fågelvikslokalerna inför starten av ombyggnationen av skolan.

Planeringen av ombyggnationen av Fågelviksgymnasiet till högstadieskola påbörjades på allvar under 2021, då en lokalutredning genomfördes. I december 2021 tecknades ett partneringavtal med Skanska och i februari 2022 drogs projekteringen av bygget igång. Eftersom tidplanen var tight genomfördes detaljplaneringen löpande parallellt med rivnings- och ombyggnadsarbetet.

Efter att kommunens gymnasieskola lades ner 2016 har det funnits diskussioner om att flytta en eller flera andra kommunala verksamheter till Fågelvikskolan, där gymnasieskolan bedrevs. Fokus var främst på grund- och särskolan för årskurs 7-9, som bedrevs på Nyboskolan fram till och med sommaren 2023, men även kulturskolan och fritidsgården fanns tidigt med i diskussionerna. 

Lokalutredning och flyttbeslut

Under 2021 genomfördes en lokalutredning på uppdrag av kommunstyrelsen. Resultatet av utredningen presenterades i oktober 2021 och innehöll bland annat två förslag på ombyggnation av Fågelvikskolan, baserade på volymskisser och beräknade ombyggnadskostnader.  

Den 16 november fattade kommunstyrelsen beslut om att flytta grund- och grundsärskoleverksamheten och gymnasieskolans introduktionsprogram från Nyboskolan till Fågelvikskolan. Det fastställdes också att kulturskolan och fritidsgården ska få nya lokaler där. Till följd av Olinsgymnasiets önskan om att förvärva delar av Nyboskolan redan vid årsskiftet 2022-23 blev tidplanen för ombyggnationen tight.  

I investeringsbudgeten för 2022-24 anslogs 148 miljoner kronor för projektering och byggnation.  

Fortsatt arkitektsamarbete, partneringavtal och installatörsupphandling

Så snart ombyggnadsbeslutet var fattat fastställdes det att samarbetet med Link Arkitekter och arkitekten Sofia Lilja, som anlitats under förstudien, skulle fortsätta. En revidering av de framtagna volymskisserna påbörjades.

Efter en upphandling, som inleddes redan före flyttbeslutet, tecknades ett partneringavtal med byggföretaget Skanska i december. I februari 2022 fastställdes det vilka företag som skulle ansvara för alla el- och VVS-installationer.

Elev- och personalmedverkan

Personalen som nu arbetar i de nya lokalerna har varit delaktiga i utformningen av den nya skolan. Under både november-december 2021 och februari-juni 2022 genomfördes möten med de berörda verksamheterna.  

Även eleverna på Nyboskolan, som nu går på den nya skolan, har fått lämna synpunkter på hur den ska se ut. 

Detaljplanering efter hand

Detaljplaneringen av byggnationen skedde parallellt med rivnings- och ombyggnadsarbetena. Ombyggnationen var uppdelad i fem etapper och system- och detaljhandlingar togs fram allteftersom arbetet fortskred. 

Den exakta utformningen av skolan fastställdes under hösten 2022.