Frivillighet eller tvång

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Hand separates parents and child. Deprivation of parental rights of parents. Legislative or corruption obstacles to the adoption of a child. Countering child abuse. Psychological assistance. Family

Familjen och socialnämnden är oftast överens om vilken hjälp barnet och familjen behöver.

Det kan vara fråga om:

  • stödkontakt med socialsekreterare
  • stöd i hemmet
  • kontaktperson
  • kontaktfamilj
  • vård och behandling i familjehem eller i annat boende

Socialnämnden kommer ibland fram till att ett barn behöver vård utanför det egna hemmet. Om föräldrarna, eller barnet självt om det fyllt 15 år, inte vill detta kan socialnämnden ansöka hos Förvaltningsrätten att de beslutar om sådan vård. Ett sådant beslut fattas med stöd av Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortat LVU.

Domstolen kan besluta om sådan vård om det finns en stor risk att barnets hälsa och utveckling skadas på grund av sin hemmiljö eller det egna beteendet. Vid sådana ärenden får både barnet och vårdnadshavaren ett offentligt biträde, som oftast är advokat.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU