Allmänna bidragsbestämmelser

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till biblioteket följande tider:

Måndag: 10.00-16.00
Tisdag: 10.00-19.00
Onsdag: 10.00-19.00
Torsdag: 10.00-19.00
Fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

De allmänna bidragsbestämmelserna listas nedan.

1. Nedanstående bestämmelser gäller i tillämpliga delar för samtliga bidrag.

2. Bidrag kan beviljas

 • organisation ansluten till riksorganisation som får bidrag enligt förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
 • organisation som bedriver ideell, allmännyttig verksamhet
 • organisation som arbetar för barn och ungdomar på lokal nivå
 • organisation för personer med funktionsnedsättning
 • pensionärsorganisation
 • organisation som av kultur- och fritidsnämnden bedöms bedriva en för Tibros kommunmedlemmar värdefull verksamhet

3. Organisationen ska ha sitt säte i Tibro kommun och minst hälften av medlemmarna ska vara folkbokförda i kommunen.

4. Organisationen ska ha

 • organisationsnummer
 • styrelse
 • stadgar
 • medlemsregister med namn, födelseår och uppgift om betald medlemsavgift.

5. Bidrag kan inte beviljas

 • organisation som i huvudsak bedriver undervisningsverksamhet
 • stödföreningar, supporterklubbar eller liknande organisationer
 • organisation inom Svenska Kyrkan eller skolorganisation som får motsvarande stöd av statliga eller kommunala medel.

6. Bidrag utbetalas inte till

 • partipolitiskt arbete
 • arrangemang som uppmuntrar till bruk av alkohol, tobak eller andra droger
 • arrangemang som anordnas i vinstsyfte.

7. Det kommunala anslaget är uppdelat i följande bidragsformer:

 • Hyreskostnadsbidrag - hyrd lokal/anläggning
 • Driftskostnadsbidrag - ägd lokal/anläggning
 • Kommunalt lokalt aktivitetsstöd
 • Tilläggsbidrag
 • Särskilt anläggningsbidrag
 • Bidrag för särskild kulturverksamhet

8. Bidrag söks via formulär i Rbok (kommunens boknings- och bidragssystem) under för respektive bidrag angiven ansökningsperiod. Bidrag beviljas inte vid för sent inkommen ansökan. Till ansökan bifogas

 • verksamhetsberättelse
 • resultaträkning
 • balansräkning
 • revisionsberättelse.

9. Ansökan om bidrag ska göras av den lokala huvudstyrelsen och ej av sektionsstyrelse eller liknande. Organisationens styrelse eller utsedda firmatecknare ansvarar för ansökan.

10. Bidrag betalas ut till det plus- eller bankgirokonto som är registrerat i organisationens namn.

11. Organisation som beviljats bidrag är skyldig att i minst fem år bevara räkenskapshandlingar, revisionshandlingar, medlemsregister och närvarokort. Handlingarna ska kunna uppvisas för granskning vid förfrågan från kultur- och fritidsnämnden.

12. Tillämpning och tolkning av de allmänna bestämmelserna, liksom de olika bidragens särskilda bestämmelser, åligger kultur- och fritidsnämnden.

Alla bidrag söks via Rbok