Detaljplan för del av kv Bonaren m.fl.

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Plankarta Bonaren

Planområdet ligger i östra delen av Tibro centrum. Det omfattar sammanlagt ca 6,3 ha. Hela kvarteren Ritaren och Hägern omfattas i planen samt delar av kv Bonaren och kv. Trähandlaren.

Detaljplanen syftar i första hand till att möjliggöra ombyggnad av verksamhetslokaler till bostäder på privat kvartersmark, tillägg av användningsändamål centrum och bo­städer på kommunala fastigheter samt nybyggnation av bostäder på kommunal mark. Byggrätter och byggnadshöjder har anpassats efter rådande förhållanden på dimen­sionerande fastigheter och getts enhetliga bestämmelser för respektive kvarter för att möjliggöra en förtätning där så är lämpligt. Planen syftar i andra hand till att möjliggöra en flexibel och hållbar centrumutveckling och i övrigt säkra värden och hänsyn inför kommande förändringar i området genom att uppdatera eller ersätta gällande föråldrade planer.

Ett antal synpunkter i framförallt länsstyrelsens yttrande över samrådshandlingar har föranlett flera undersökningar och ett flertal betydande revideringar av planförslaget.

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning i kommunhuset, Centrumgatan 17, Tibro samt på vår hemsida, www.tibro.se under tiden 1 juli till och med 16 augusti 2024.

Synpunkter ska vara skriftliga och Samhällsbyggnad tillhanda senast den 16 augusti 2024.

Postadress:

Tibro kommun
Plan- och byggavdelningen
543 80 Tibro

E-post:

byggnadsnamnd@tibro.se

Eventuella frågor kan ställas till plan- och byggchef Kim Olsson eller stadsarkitekt Leif Ahnland, se "Kontakt" ovan för kontaktuppgifter.