Kvalitet och utveckling i förskolan

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskolan ska kunna ge alla barn en likvärdig utbildning. Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan kontinuerligt följer upp verksamheten utifrån de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar verksamheten.

Tibros kommunala förskolor arbetar utifrån ett s.k. pedagogisk årshjul. Årshjulet utgår från fyra fokusområden; normer och värden, språk- och kommunikation, matematisk förmåga samt naturvetenskap och teknik. Dessa fokusområden är hämtade från förskolans läroplan, Lpfö98-rev 16. Varje område granskas särskilt under ett par månader och förskolornas personal dokumenterar sina reflektioner i en s.k. SKA-mall, vilken ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet. Förutom de fyra fokusområdena görs systematiska reflektioner utifrån barns inflytande och delaktighet, relationen mellan förskola hem, metoden pedagogisk dokumentation samt digitalisering. Reflektioner och dokumentation utifrån det pedagogiska årshjulet görs avdelningsvis på förskolorna en gång per vecka.

Varje avdelning reflekterar också en gång per månad kring förebyggande och främjande åtgärder utifrån vår Plan för likabehandling mot diskriminering.

Förskolans pedagogiska årshjul.jpg