Aktuella planer

Telefon
0504-18299

Besöksadress
Gymnasiegatan 29 A

Postadress
543 32 Tibro

Kontakter

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen - Läsår 2023-2024

Tibro kommun har som huvudman för gymnasieskolans Introduktionsprogram enligt skollagen 17 kap § 7 skyldighet att besluta om en plan för utbildningen. Enligt barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning, punkt 13.38, är beslutet delegerat till rektor.
Planen ska ange utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. Planen för Introduktionsprogrammen revideras årligen.

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen - Läsår 2023-2024

Plan för kränkande behandling, trakasserier och aktiva åtgärder mot diskriminering

Skolan har i uppdrag att arbeta för en skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling.

Plan för kränkande behandling, trakasserier och aktiva åtgärder mot diskriminering