Ansökan

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Äldre som inte klarar av att tillgodose sina behov själva, kan ansöka om att få de vård- och omsorgsinsatser de behöver av kommunen.

Enligt socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd, det vill säga olika former av stöd och hjälp.

Biståndet ska utformas på ett sätt som:

 • gör att den berörda personen kan leva på en skälig levnadsnivå
 • stärker den berörda personens möjligheter att leva ett självständigt liv.

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas där får den hjälp och stöd de behöver.

Alla insatser är frivilliga och en ansökan måste först göras.

Ansökan

En ansökan kan vara skriftlig eller muntlig och ska göras till socialförvaltningens biståndshandläggare. De har telefontid varje vardag 8.30 - 9.30 och nås enklast via kommunens växel, telefon 0504-180 00.
Ansökningsblankett för ifyllnad och utskrift hittar du här.
Kontaktuppgifter till biståndshandläggare finns under "Kontakt".

Utredning

För att utreda behovet av hjälp gör biståndshandläggaren ett hembesök.

Under mötet får du berätta:

 • varför du söker hjälp
 • vad du klarar och inte klarar i den dagliga livsföringen
 • hur ditt sociala nätverk ser ut
 • om din hälsosituation.

Biståndshandläggaren kan behöva kompletterande uppgifter från hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel en sjuksköterska eller en arbetsterapeut, eller information från övrig personal i äldreomsorgen, om du redan är beviljad vissa insatser. 

Avstämningsmöte efter sjukhusvård (tidigare kallat vårdplanering)

I samband med sjukhusvård kan sjukhuset kontakta kommunens äldreomsorg om det finns behov av nya eller förändrade insatser efter sjukhusvistelsen. I dessa fall sker ett avstämningsmöte inför utskrivning och sedan SIP (Samordnad Individuell Planering) i hemmet. Dessa möten sker digitalt eller fysiskt, och närvarar gör den enskilde och eventuellt anhörig, myndighetshandläggare och kommunens hälso- och sjukvårdspersonal samt sjukvårdspersonal från avdelningen.

Biståndshandläggaren gör en samlad bedömning av utredningsinformationen och en individuell prövning sker enligt socialtjänstlagen.

Beslut

Ett beslut fattas utifrån den individuella prövning som skett och i beslutet framkommer vilket stöd som har beviljats och omfattningen på det. Beslutet skickas till dig per post.

Vad kostar det?

Här finns en tabell över samtliga avgifter.

Avslag

Om du inte har rätt till den sökta insatsen kommer du få ett skriftligt beslut om avslag. Med det skriftliga beslutet följer information om hur du överklagar. 

Skäl för avslag kan vara att hjälpen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller hjälpinsatser som är mer omfattande än vad du har rätt till enligt Socialtjänstlagen.

Överklagan

Om du inte är nöjd med ditt beslut eller har fått ett avslag kan du överklaga beslutet.

För att överklagandet ska kunna prövas ska det ha inkommit till kommunens biståndshandläggare senast tre veckor efter du fått beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt som du har begärt är kommunen skyldig att skicka din överklagan till Förvaltningsrätten.

Om du önskar hjälp med din överklagan kan du vända dig till den biståndshandläggare som fattat beslutet. 

Verkställighet

Information om de insatser som du har fått beviljade lämnas till den personal som ska utföra dem. Personalen kommer sedan kontakta dig för att planera insatsen och upprätta en genomförandeplan.

Genomförandeplanen tas fram av personalen tillsammans med dig eller en företrädare, exempelvis en anhörig. I genomförandeplanen beskrivs det praktiska genomförandet av beviljade insatser och målsättningen med dem. Genomförandeplanen tydliggör för både dig och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad samt när och hur det ska göras.

Omprövning av beslut

Om ditt hjälpbehov förändras kan biståndshandläggaren ompröva beslutet. Det kan innebära ändrade hjälpinsatser eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning.

Även om förhållandena inte har förändrats omprövas beslutet normalt en gång per år. I vissa fall sker omprövning oftare.

 • Sekretess

  Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

 • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

  Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.