Vad är folkhälsa?

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Glada tonåringar.

Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd, vilket innefattar både hälsa och ohälsa. En god folkhälsa handlar inte bara om att invånarnas hälsa bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämnt fördelad som möjligt.

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete där de övergripande målen handlar om att förebygga ohälsa och att främja en god och jämlik hälsa. Hälsa är inget förutbestämt, utan formas både av arv och livsvillkor och av vilka levnadsvanor och levnadsförhållanden som varje individ har möjlighet och förutsättningar till. 

Gemensamt ansvar

Folkhälsoarbete är ett gemensamt ansvar för såväl individen som för dess omgivning och för samhället som helhet.

En utvecklande och hållbar folkhälsa genomsyras av ett helhetsperspektiv där olika samhällssektorer, myndigheter och föreningar, organisationer och andra ideella aktörer samverkar med varandra.

Sociala, ekonomiska och miljömässiga insatser

För en långsiktig hållbar utveckling krävs miljömässiga, ekonomiska och sociala insatser. 

Att arbeta med social hållbarhet innebär att sätta fokus på folkhälsan genom att främja och förbättra individers livsvillkor och livsmiljöer utifrån våra grundläggande mänskliga rättigheter.