Byggprocessen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Byggnationen av den nya skolan i Ransberg inleddes i mitten av april 2022. Skolan togs i bruk vid vårterminsstarten 2024. Här kan du läsa om de olika skedena i byggprocessen.

Asplunds Bygg, som var totalentreprenör för byggnationen av Ransbergs skola, påbörjade detaljplaneringen av byggprojektet i mitten av februari 2022. Under den fasen utvecklades arkitektens ritningar och kompletterades med bland annat konstruktionsritningar och ritningar över tekniska installationer som el, ventilation, vatten och avlopp. 

2022

Schaktning för husgrund och VA i april 

I mitten av april 2022 startade de förberedande markarbetena inför skolbyggnationen. Byggområdet stängslades in, det schaktades bort jord för husgrunden och för vatten- och avloppsledningar.  

Arbetet med att dra vatten- och avloppsledningar till skolbyggnaden, så kallad yttre VA, påbörjades och en asfalterad byggväg anlades på byggområdet i direkt anslutning till Örlenvägen, för att underlätta hanteringen av maskiner på området. Här har sedan parkering och angöringsytor att anlagts.

Grunden lagd för idrottshallen i maj

I början av maj inleddes arbetet med bottenplattan för idrottshallen. Först grusades området upp och kantelement lades på plats för att skapa en ram runt grunden. Sedan försågs bottenplattan med ett 30 cm tjockt lager av isolering och en armeringsmatta. Gjutningen av betongplattan genomfördes tisdagen den 24 maj.  

Parallellt med grundläggningen av idrottshallen drogs arbetet med att lägga ner ledningar för el, vatten- och avlopp under den blivande skolbyggnaden igång.

Gjutning av bottenplattan för skolan i juni-juli

Under juni och juli göts bottenplattan i den norra, lägst belägna delen av skolan, sektion A, och de stödjande väggarna till den nya skolan i Ransberg. 

I den här delen av skolan finns skolans huvudentré, omklädningsrum, kök och restaurang, en studio och en verkstad och en samlingsyta i form av en bred trappa, en gradäng, som leder upp till plan 2.

Gjutning av stödväggar i juni-augusti

Eftersom Ransbergs skola är en suterängbyggnad ställer det lite speciella krav på grundarbetet. För att huset skulle kunna byggas i två våningar och i två olika höjder har betongväggar som är mellan 1 och 5 meter höga gjutits på tre sidor av idrottshallen och i bakkanten av första våningen av skolhuset för att hålla emot trycket från den omgivande marken. På baksidan av dessa väggar göts så kallade kontreforer, som är en ytterligare förstärkning för att väggarna ska klara av marktrycket.

Arbetet med de stödjande, södra väggarna till idrottshallen påbörjades i juni.
Under juli och augusti göts de stödjande väggsektionerna mellan de båda våningsplanen samt bottenplattan för matsalen och köket, som ligger närmast Örlenvägen. 

Höstuppsättning av yttertak och ytterväggar

Under september och oktober sattes stålbjälkarna till skolans stomme upp, liksom det prefabricerade betongbjälklaget som utgör golvet till den övre våningen. Under samma tid tillverkades en av skolans trappor, trappan som leder upp till andra plan från idrottshallen.

I början av oktober började yttertaket monteras, ett arbete som var färdigt i slutet av oktober. Under oktober och november sattes alla ytterväggar och fönster på plats, så att skolan blev väderskyddad inför vintern. Arbetet med den gröna fasadpanelen, som är försedd med lockpanel, startade i november. Fasaden målades ytterligare en gång under sommaren 2023.

2023

Innerväggar, hiss och installationer under första halvåret 

Under det första halvåret 2023 sattes alla innerväggar i skolan på plats samtidigt som alla ytterväggar isolerades. Arbetet med el- och VVS-installationer påbörjades, skolans hiss monterades in och kyl-, frys- och teknikrum ställdes i ordning.

Målningsarbetet startade i slutet av april och var klart inomhus lagom till semestern. Utomhus fortsatte målningen under hösten i takt med att förråd och andra mindre byggnader kom på plats. Mattläggningen i skolan drogs i gång i början av maj och avslutades i början av september. Efter detta har det monterats dörrar, skåp och övrig inredning. Installatörerna har gjort färdigt sitt arbete med allt vad det innebär.

Sedumtak och idrottshallspanel i maj

I början av maj lades skolans sedumtak på plats. En av fördelarna med ett sedumtak är dess förmåga att reglera temperaturer. På vintern fungerar sedumtaket som en extra isolering som håller kvar värmen i byggnaden. Och på sommaren får kombinationen av regn och värmen från solen vattnet i växttaket att avdunsta, vilket ger en kylande effekt. Därtill skyddar taket takpappen från UV-ljus och så påverkar det skolans utformning på ett positivt sätt. Det harmonierar väl med skolans gröna fasadpanel och gör att hela skolhuset smälter väl in i den omgivande miljön.

I den nya idrottshallen, som är en naturlig del av skolan, isolerades väggarna och försågs med träpanel inför sommaren. Efter semestern har golv och idrottshallsutrustning satts på plats, liksom övriga installationer såsom lampor och ventilation.

På idrottshallens tak kommer det att monteras upp solpaneler.

Jätten Rane blev konstnärlig utsmyckning i juni

Sedan midsommarveckan 2023 blickar jätten Rane ut över sjön Örlen och Ransbergs kyrka från Ransbergs skola. Då monterades en stor konstnärlig utsmyckning upp på idrottshallens fasad på den nya skolan. 

Den konstnärliga utsmyckningen är tillverkad på fasadskivor gjorda av ett kompositmaterial av glasfiber och krossad sten. Den gröna kulören, som finns i olika nyanser på fasaden, är vald för att smälta ihop med den traditionella träfasaden som finns på skolan i övrigt. Illustratören som formgett själva motivet är Mark Sevedstam, som är arkitekt på Link Arkitekter som har utformat den nya landsbygdsskolan.

Slutarbeten och inflyttning under hösten

Under hösten 2023 färdigställdes skolan både in- och utvändigt samtidigt som lekutrustning sattes på plats och lekmiljöer och mötesplatser gjordes i ordning i skogen, som hör till skolgården.

Under senare delen av december ställdes större delen av de nya möblerna på plats och under jul- och nyårsveckorna flyttades allt skolmaterial från den tillfälliga Ransbergsskolan i Tibro till den nya skolan.