Telefon
0504-18231

Besöksadress
Gymnasiegatan 29

Postadress
543 32 Tibro

Skolans trygghetsteam består av förstelärare i värdegrund,  skolsköterska, socialpedagoger samt fritidsledare.

Trygghetsteam

Trygghetsteamet arbetar med skolans förebyggande, främjande och åtgärdande insatser kopplat till trygghet, studiero och elevnärvaro.

Trygghetsteamet har det övergripande ansvaret för planering, genomförande, dokumentation och uppföljning i enlighet med det årshjul som finns i skolans Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

Trygghetsteamet kan hjälpa till att utreda inkomna anmälningar om kränkande behandling och ge förslag till insatser.