Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Grundskolan har en kommungemensam plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering

Planen beskriver hur vi arbetar med förebyggande, främjande och åtgärdande insatser kopplat till trygghet. Fågelvikskolans arbete utifrån planen dokumenteras i en särskild bilaga. Skolans trygghetsteam, under ledning av försteläraren i värdegrund, ansvarar för dokumentationen.

Alla som arbetar på skolan har ett gemensamt ansvar att förebygga och förhindra kränkande beteenden. All personal är också, enligt skollagen, skyldig att skyndsamt anmäla kränkningar, trakasserier och diskriminering till rektor.

Anmälan

Anmälan syftar till att utveckla skolans förebyggande arbete mot kränkningar genom att granska våra förhållningssätt och arbetsmetoder. Anmälan riktas inte mot enskilda elever. Stöd ska ges både till den som blir utsatt och till den som utsätter andra för kränkningar.

Plan mot kränkande behandling, trakasserier och aktiva åtgärder mot diskriminering Fågelvikskolan