Vård- och omsorgsavgifter för dig som bor hemma

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

När du bor hemma, i så kallat ordinärt boende, så betalar du för den service och de tjänster som kommunen tillhandahåller åt dig.

Hemtjänst / hemvård (maxtaxan)

Maxtaxan sätter gränser för vad kommunen får ta ut i avgift från den enskilde.  Timkostnader för kommunens insatser är 405 kronor men för år 2024 kan avgiften aldrig bli högre än 2575 kronor per månad (maxtaxan).
För hälso- och sjukvårdsinsatser är kostnaden en fast avgift på 500 kronor per månad, vilket räknas in i maxtaxan.

Hur mycket du ska betala för din hemvård beräknas utifrån din nettoinkomst, det vill säga din inkomst efter skatt, eventuellt bostadstillägg och föregående års avkastning på kapital. Din avgift påverkas inte av förmögenhet. Om din inkomst efter skatt, inklusive bostadstillägg, är större än ditt förbehållsbelopp ska du betala hemvårdsavgift.

Makars och registrerade partners inkomst räknas samman och delas lika, vilket betyder att två makar får betala var sin avgift. Även sammanboende betalar var sin hemvårdsavgift. 

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp är det du har rätt att behålla innan avgift kan tas ut för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

I förbehållsbeloppet ingår ett lagstadgat minimibelopp och dina boendekostnader.

Förbehållsbeloppet ska täcka utgifter för livsmedel, kläder och skor, fritid, resor, förbrukningsvaror, möbler och husgeråd, dagstidningar, TV telefon, hushållsel, hemförsäkring samt öppen hälso- och sjukvård och läkemedel. 

Trygghetslarm 

  • Trygghetslarm, 268 kronor/månad per person

Matdistribution

Matdistribution (utkörningsavgift ingår i maxtaxan), 64 kronor/portion

Vistelse på korttidsboende eller avlastning

Dygnsavgift (ingår i maxtaxan), 86 kronor/dygn
Matkostnad, 217  kronor/dygn

Omräkning av avgiften

Omräkning av avgiften görs en gång per år. Avgiftsåret löper 1 februari - 31 januari.

Avgiften kan ändras om din ekonomiska situation ändras t.ex.

  • Inkomstförhållandena 
  • Hjälpinsatserna 
  • Bostadstillägget till pensionärer (BTP) 
  • Familjeförhållandet

Du ska alltid meddela ändrade förhållande under ett pågående år. Uppgifterna kan påverka din avgift.