Vård- och omsorgsavgifter i särskilt boende

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Avgifterna vid särskilt boende består av tre delar: Hyra, mat samt service och omvårdnad.

Hyra

Din hyra bestäms av vilken bostad du bor i och hur stor den är, se hyreskontraktet. Vid inflyttning tas hyra ut från och med att lägenheten har ställts till förfogande och betalas en månad i efterskott. Alla betalar hyra, oavsett inkomst. Hyran reduceras inte vid sjukhusvistelse. Vid dödsfall tas hyra ut enligt hyreslagen. Hyreshöjning för särskilt boende grundas på det kommunala bostadsbolaget Tibrobyggen AB:s nivåer för hyreshöjning.  

Matavgift

Matkostnaden debiteras enligt gällande taxa (5405 kronor för helpension 2024). Matavgift tas ut från och med verklig inflyttningsdag och betalas månaden efter.  Alla betalar matavgift, oavsett inkomst. Vid sjukhusvistelse görs avdrag för matavgift.  Vid dödsfall sker debitering till och med dagen före dödsdagen.

Service- och omvårdnadsavgift

Avgiften beräknas utifrån nettoinkomst och blir enligt lag för närvarande aldrig högre än 2575 kronor/månad. Följande ingår:

  • Städ och tvätt
  • Vissa hygienartiklar och förbrukningsvaror
  • Möbler - säng
  • Möbler i gemensamma utrymmen
  • Hushållsel
  • TV-licens

När du fått plats i särskilt boende ska du ansöka om Bostadstillägg till pensionärer (BTP) hos Pensionsmyndigheten. Mer information hittar du här. Kopia på beslutet från Pensionsmyndigheten ska sedan lämnas till vår avgiftshandläggare. Detta gäller även vid avslag från Pensionsmyndigheten.

Vid avgiftsberäkningen räknas din nettoinkomst (inkomst efter skatt) fram. Avgiften beräknas utifrån din aktuella inkomst, eventuellt bostadstillägg och föregående års avkastning på kapital. Din avgift påverkas inte av förmögenhet.

Service- och omvårdnadsavgift tas ut från och med verklig inflyttningsdag och betalas månaden efter. Vid dödsfall sker debitering till och med dagen före dödsdagen.

Vistelse på korttidsboende 

Dygnsavgift (ingår i maxtaxan), 86 kronor/dygn
Matkostnad, 217  kronor/dygn