En tuff budget med fokus på tillväxt

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibros politiker framför kommunhuset.

21 maj 2024

Kommun och politik

Satsning på bostäder, tillväxt och utveckling är fokus för budget för 2025-2027 som nu presenteras av den samlade politiken i Tibro. Likt många andra kommuner står även Tibro inför några ansträngda år, men kommunen går in i det relativt bra rustad och ett ansvarstagande för kommunens långsiktiga ekonomi genomsyrar den budget som nu läggs.

Vi presenterar den kommande budgeten med Tibros bästa för ögonen. Det viktigaste är att vi inom politiken tillsammans hittar en väg framåt i det tuffa läge vi befinner oss i, både nu och framåt. Under de kommande 10 åren kommer vi investera 600 miljoner och för att kunna finansiera detta behöver vi ha ett högt resultat i vår driftsbudget, säger Jan Hanna (S), kommunstyrelsens ordförande.

Mer än 500 nya bostäder de kommande tio åren

Tibro vill vara en del i Omställning Skaraborg, där satsningen på nya bostäder är en del.

Budgeten innehåller en långsiktig plan med över 500 nya bostäder i Tibro, fördelat på både villor och lägenheter. Först i planen ligger trygghetsbostäder i centrum (ca 50 lägenheter) och framtagande av nya tomter i det som kallas Anderstorp, där det i första etappen blir ca 25 nya tomter. Dessutom tillskjuts medel till bygg- och trafiknämnden för att kunna hålla högt tempo i framtagandet av detaljplaner, säger Jan Hanna.

Inför att Skaraborg ska växa och stora etableringar görs på olika håll har det varit extra viktigt att få med en konkret satsning på att få fler företag och fler arbetstillfällen till Tibro. Under en treårsperiod kommer vi kraftsamla i ett uppdrag som fokuserar på att hitta företag som kan starta i Tibro. Det kan exempelvis vara underleverantörer till de nya stora företagen inom fordonsbranschen som etablerar sig, säger Mikael Faleke (M).

Temat tillväxt syns även gällande infrastruktur i den budget som nu presenteras.
En ny cykelbana mellan Fagersanna och Tibro är den största satsningen de närmaste åren på cirka 8 miljoner kronor. Kommunkoncernen kommer också satsa på att säkra och bygga ut elnätet för att möta framtiden och bland annat kommer en stor investering ske i nya ställverk, säger Anna-Karin Johansson (C).

Nytt särskilt boende och ny/nya förskolor

Även om tillväxt är ett tema i budgeten är det också viktigt att ha fokus på dem som redan bor i Tibro och ta ansvar för det som redan finns. Därför ligger det i budgeten en stor satsning på ett nytt särskilt boende, på upp till 100 platser som både ska ersätta de gamla boenden som inte riktigt lever upp till dagens standard och möta behovet av fler nya platser. Även en upprustning av Allégården planeras, liksom en eller flera nya förskolor.

Nu tar vi ett stort steg framåt genom att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra förstudier som kommer utgöra underlag för att kunna fatta de slutgiltiga besluten om byggnationer, säger Jan Hanna.

Bättre förutsättningar för idrott och kultur

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att gå vidare med en förstudie för att bygga en ny friidrottsanläggning vid Fågelvik (som ersätter Snickarvallen) samt en upprustning av Forum på Fågelvikskolan, där det finns möjlighet att skapa en mötesplats för konferenser, bio eller teater.

Tuffa år för flera verksamheter

Flera av kommunens verksamheter har några tuffa år framför sig då kostnaderna behöver sänkas och verksamheterna måste ha en budget i balans. Barn- och utbildningsnämndens kostnader ligger högt jämfört med andra och behöver de kommande åren sänkas samtidigt som resultaten behöver höjas. Strukturella kostnader behöver ses över. Vi har med oss satsningar i form av nya skollokaler i Ransberg, en skola som nu också blivit nominerad till Rödfärgspriset, säger Ann Ohlsson (L).

Att klara skolan är ett viktigt kliv in i ett självständigt vuxenliv och det vill vi ge alla våra unga Tibrobor. Vi har tidigare gjort flera satsningar för att på olika sätt öka elevernas resultat, för att kunna gå vidare till gymnasiestudier och sedan i ut i yrkeslivet. Det är något vi behöver fortsätta med, därför vill vi under två år genomföra ett projekt som lyfter blicken och se på strategier från forskning och beprövad erfarenhet, säger Maria Maric (KD).

Att väcka intresset hos unga att jobba inom omsorg är en förutsättning för att klara kompetensförsörjningen framöver. Att samtidigt sätta guldkant på tillvaron för våra äldre, det är viktigt. Det arbetet tillskjuter vi 100 000 kronor till. För att öka tryggheten och minimera skadegörelse vill vi få till kameraövervakning på Fågelvikskolan, under förutsättning att det blir godkänt av Länsstyrelsen, säger Åse Nicklasson (SD).

Socialnämnden behöver 2025 se till att klara hålla budget och behöver även minska sina kostnader på sikt. Kultur- och fritidsnämnden får i den här budgeten en minskad budget med ca 1 miljon och behöver de närmaste åren arbeta för att effektivisera och se över sina verksamheter.

Utifrån arbetsmiljöperspektivet vill vi utreda möjligheten till 30 timmars arbetsvecka, säger John Johansson (V).

Satsning på underhåll av gator, parker, lekplatser och fastigheter

Samhällsbyggnadsnämnden ges ett tillskott i budgeten för att fortsatt kunna hålla en god nivå på underhållet av gator, parker, lekplatser och fastigheter. Verksamheten har haft stora prisökningar och har fått/får successivt ett ökat uppdrag allt eftersom Tibro växer med bland annat nya bostadsområden.

Vi ska också hålla kvar de satsningar vi gjorde för det här året; satsning på kompetensutveckling, kommunikation, digitalisering och en trygghets- och säkerhetssamordnare. Vi ska fortsätta stärka arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och fortsatt satsa på arbetsmiljön i våra verksamheter. Satsningen vi gjorde för idrotten och föreningslivet är en tvåårig projektsatsning. Vi satsar mycket framåt men det är också en tid då vi behöver se över våra strukturella kostnader, säger Jan Hanna (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den 17 juni beslutas budgeten i kommunfullmäktige.