Start för arbetet med nya stationsområdet

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

8 maj 2024

Byggnation, boende och miljöskydd, Kultur, fritid och idrott

Utvecklingen av stationsområdet i centrala Tibro är nu i gång. Tisdagen den 7 maj togs det första spadtaget till det nya området mellan stationshuset, Bangatan och Centrumgatan. Denna vecka tas buskar och jordmassor bort och inom de kommande veckorna fortsätter arbetet då gräs och ängsblommor kommer att sås och nya gångstråk anläggs. Åtgärderna är en del av kommunens arbete med att förverkliga centrumutvecklingsplanen, som antogs av kommunfullmäktige i februari.

Centrumutvecklingsplanen innehåller konkreta förslag på hur Järnvägsparken, stationsområdet och banvallen samt torgen och andra centralt belägna tomter ska användas i framtiden. Den ska ge en tydlig vägledning för hur centrala Tibro ska utvecklas på ett hållbart sätt utifrån kommunens vision.

I planen presenteras flera nya parkområden med mötesplatser för människor i alla åldrar, områden som är lämpliga för bostadsbebyggelse och en utvecklad infrastruktur med vägar, parkeringar och gång- och cykelvägar som präglas av trafiksäkerhet, trivsel och ett hållbart resande. 

Gräsytor och gångstråk

I årets budget finns 1,5 miljoner kronor avsatta för centrumutveckling och måndagen den 18 mars beslutade samhällsbyggnadsnämnden om de första insatserna på stationsområdet. Beslutet innebär att grunden till ett mer attraktivt park- och aktivitetsområde läggs.

I vår kommer häckarna som skiljer den nuvarande Järnvägsparken från spårområdet tas ner. En gräsmatta anläggs mellan den östra delen av Järnvägsparken och Bangatan. Det kommer att skapas ett nytt gångstråk mellan Lilla Torget och Snickarhöjden och ett gångstråk mellan Bangatan och Allén vid godsmagasinet och stationshuset. Dessutom sås gräs som gör att det kommer växa fram lite enklare gräsytor på resten av banområdet, från Centralföreningens gamla spannmålsmagasin till järnvägsbron, berättar Tibros plan- och byggchef Kim Olsson.

Kostnaden för de planerade åtgärderna är uppskattad till cirka 410 000 kronor. 

Gångväg till stadsparken kan bli nästa steg

När de beslutade insatserna har genomförts kommer samhällsbyggnadsnämnden att fatta nya beslut om investeringar kopplade till centrumutvecklingsplanen.

Nästa åtgärd kan bli en gång- och cykelväg över järnvägsbron, mellan Järnvägsparken och Stadsparken. Men det finns det inget beslut om än, säger Kim Olsson.

Östra Långgatan knyts ihop med Häggetorpsleden

En annan åtgärd som kommer att genomföras under året är en förlängning av Östra Långgatan över banvallen till cirkulationsplatsen vid Snickarvallens förskola. 

Den åtgärden är möjlig nu i och med att Tibro kommun köpte in banvallen förra året och den är efterlängtad eftersom det innebär att det troligen kommer att bli betydligt mindre trafik på Centrumgatan, säger Kim Olsson.