Skolskjuts i Tibro

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Skyldigheten gäller endast om eleven går i den skola kommunen anvisat.

Skolskjutsreglemente från och med 1 april 2024

Barn- och utbildningsnämnden i Tibro kommun har antagit ett skolskjutsreglemente som gäller från och med 1 april 2024. Länk till skolskjutsreglementet finns längre ner på sidan.

Färdvägens längd

Kommunen anordnar skolskjuts till och från skolan med utgångspunkt från elevens folkbokföringsadress. För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts ska skolvägen, mätt efter kortaste användbara väg (gång-, cykel- eller bilväg) från hemmet till av kommunen anvisad skola/hållplats, minst vara:

Regler för skolskjuts
Skolform Avstånd till skola Avstånd till hållplats
Förskola-grundskola åk 3 2 km 2 km
Grundskola åk 4-6 3 km 2 km
Grundskola åk 7-9 4 km 3 km
Anpassad gymnasieskola 6 km 6 km

Trafikförhålladen, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet

Elever som har kortare avstånd till skolan än vad som anges ovan kan ansöka om skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. I dess fall görs det alltid en individuell prövning. 

Elev som väljer annan skola

Elever har rätt att välja en annan skola än den kommunen hänvisar till, men frånsäger sig då rätten till skolskjuts om det innebär ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen att anordna skjutsen.

Växelvis boende

Vid växelvis boende inom kommunen är eleven berättigad till skolskjuts från båda föräldrarnas adresser, enligt gällande avståndsregler. Särskild ansökan om sådan skolskjuts ska lämnas till kollektivtrafikkontoret. Om en förälder däremot är bosatt i annan kommun, har elev rätt till skolskjuts endast från adressen i Tibro kommun, om eleven är folkbokförd där.