Trafikanordningsplan (TA-plan)

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Om du vill utföra ett arbete på offentlig plats som påverkar gående, cyklister eller motorburen trafik måste du ha en trafikanordningsplan (TA-plan). TA-planen ska vara granskad och godkänd av Gata- parkavdelningen på Tibro kommun innan du får börja arbeta.

En trafikanordningsplan (TA-plan) behövs vid en avstängning för att visa hur trafiken ska förflytta sig förbi arbetet på ett säkert sätt. TA-planen visar hur vägmarkeringar samt skydd för trafikantgrupper och andra anordningar ska utföras.

TA-plan behövs vid:

 • Arbeten på offentlig plats som påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister och motorburen trafik.
 • Arbeten som medför att trafik måste ledas om, t.ex. vid evenemang eller byggarbeten.
 • Arbeten som kräver tillfälliga eller befintliga hinder på vägbanor, t.ex. container, lyftkran eller skylift.
 • Arbeten som bedrivs på tak eller andra höga höjder, men som påverkar vägbanor, t.ex. is- och snöskottning samt trädfällning.

Med offentlig plats avses mark som är detaljplanelagd som gata, väg, park, natur eller motsvarande enligt planbestämmelser.

Så här gör du:

 • Ansökan om TA-plan gör du via denna blankett.
 • Räkna med en handläggningstid på 15 arbetsdagar - förutsatt att ansökan är komplett.
 • En Ta-plan som påverkar linjetrafik eller som kräver lokala trafikföreskrifter (LTF) kan i vissa fall kräva längre handläggningstid än 15 arbetsdagar.
 • Om arbetet inkluderar grävning på offentlig plats ska även en ansökan om grävtillstånd bifogas ansökan.
 • Gata- parkavdelningen bedömer TA-planen utifrån trafiksäkerhet, framkomlighet, god trafikmiljö samt kommunens gällande trafikpolicy.
 • Kommunen har i samband med sin bedömning av TA-planen rätt att i ansökan ställa villkor mot entreprenören

Tänk på

Checklista

 • Entreprenören ansvarar för att gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt erforderliga tillstånd följs för TA-planen.
 • En TA-plan ska innehålla en tydlig beskrivning av arbetsplatsen med adress, dess avgränsningar och anordningar.
 • Av TA-planen ska det framgå hur stor avstängningen blir, hur trafikanter påverkas och vad som kvarstår av gata, gång- och cykelbana.
 • Ska arbetet utföras vid speciella tidpunkter på dygnet ska även det framgå av TA-planen.
 • På TA-planen ska det framgå vilka utmärkningar och skyddsanordningar som kommer att användas. TA-planen ska även inkludera befintliga vägmärken, önskemål om att flytta befintliga vägmärken samt vilka vägmärken som kommer att användas.
 • Efter avslutat arbete ska platsen städas, avspärrningar ska tas bort och eventuella vägmärken samt vägmärken återställas.

Vanliga frågor och svar

 • Vem upprättar en TA-plan? - Det åligger entreprenören att upprätta en TA-plan.
 • Vart skickar jag min ansökan? - Den ska skickas till Tibro kommun, Samhällsbyggnad, Centrumgatan 17 553 80 Tibro
 • När behöver jag inte skicka in en TA-plan till Tibro kommun? - När arbetet utförs på områden som inte klassas som offentlig plats, såsom exempelvis kvartersmark. Tillstånd beviljas då av annan huvudman, exempelvis fastighetsägaren eller motsvarande. Om arbetet utförs på kvartersmark, men påverkar det kommunala vägnätet inom offentlig plats, ska alltid en TA-plan lämnas in.
 • Vart vänder jag mig om jag har ytterligare frågor? - Vänd dig till Tibro kommuns kontaktcenter på telefonnummer 0504-18000.  
 • Lämnar Tibro kommun ut förhandsbesked? - Nej. Det är först när du fått en godkänd och signerad TA-plan via mail eller post som du får påbörja arbetet.