Detaljplan för del av Baggebolet 1:80 m.fl., "Baggebolet II"

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Plankarta Baggebo 2

Planområdet för Baggebolet 1:80 m.fl. är beläget mellan Tibro centrum och Hörnebo med Solrosgatan i norr, Hörnebovägen i väster och Källsängsgatan i söder. Detaljplanen avser planläggning för bostäder i närheten av den nya Baggeboskolan. Byggnads- och trafiknämnden beslutade den 2023-06-27 att ställa ut förslag till detaljplan på granskning.

Detaljplan för Baggebolet 1:80 m.fl. (Baggebolet II), Tibro, Tibro kommun

Planområdet för Baggebolet 1:80 m.fl. är beläget mellan Tibro centrum och Hörnebo med Solrosgatan i norr, Hörnebovägen i väster och Källsängsgatan i söder.

Detaljplanen avser planläggning för bostäder i närheten av den nya Baggeboskolan. Planeringen avser tomtmark för enskilt eller samlat byggande. Planens byggrätter har avsiktligt hållits flexibla och generösa vad gäller bebyggelsens omfattning och placering. Det ursprungliga planförslaget innehöll två bebyggelseområden på var sin sida om Hörnebospåret, det östra delvis på jordbruksmark. Efter samrådsskedet har planområdet minskats till enbart den västra bebyggelsegruppen och detaljplanens nya utformning innebär också att en större grönyta öster om GC-vägen (Gamla Hörnebovägen) sparas för friluftsområde och skolskog respektive naturmark. Ingen bebyggelse föreslås längre på jordbruksmark. En arkeologisk utredning, en naturvärdes- och häckfågelsutredning samt en kompletterande groddjursinventering har också tagits fram.

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning i kommunhuset, Centrumgatan 17, Tibro samt här på vår hemsida (se nedan) under tiden 7 juli – 20 augusti 2023.

Synpunkter ska vara skriftliga och plan- och byggavdelningen tillhanda senast den 20 augusti 2023.

Synpunkter skickas skriftligt till:                                          

Postadress:

Tibro kommun                                                
Plan- och byggavdelningen

543 80 Tibro

E-post: 

byggnadsnamnd@tibro.se

Eventuella frågor kan ställas till plan- och byggchef Kim Olsson eller stadsarkitekt Leif Ahnland, se "Kontakt" ovan för kontaktuppgifter.