Naturvård

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommun ansvarar för handläggning av naturvårdsärenden. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av det statliga naturreservatet Ruderskogen som finns i Tibro.

Naturen i Tibro är omväxlande och rik. Här finns värdefulla naturtyper, så kallade biotoper, som det är viktigt att vi är rädda om. Här finns barr- och lövskogar, våtmarker, ängs- och hagmarker, sjön Örlen med sina fina stränder, Tidans dalgång med sina värdefulla våtmarker (mader) och Rankås fritidsområde. Rankås är känt för sina oregelbundna odlingslandskap. Till alla naturtyperna hör en rik flora och fauna med ett antal hotade, så kallade rödlistade växt- och djurarter.

Under 2000-talet har inriktningen på naturvårdsarbetet i Tibro varit att driva projekt i syfte att kartlägga den rika flora och fauna som finns i kommunen samt att fastställa eventuella behov av skydd för områdena. I det arbetet har kommunen fått en del hjälp från Naturvårdsverket som har beviljat bidrag för att kommunen ska kunna genomföra projekten.

Skyddsvärda naturområden

Det finns flera fina naturområden i Tibro kommun. Följande områden betraktas som några av Europas finaste och värdefullaste naturområden, de är klassade som Natura 2000-områden:

  • Gärebäcken, en bäck som rymmer flera hotade arter som öring och flodpärlmussla.      
  • Ruderskogen, en kalkpåverkad sumpskog belägen 2,5 km sydöst om Kyrkefalla kyrka. I skogen finns en kalkgynnad flora i en annars kalkfattig trakt. Ruderskogen är skyddad som naturreservat.
  • Svebråta-Hedvigsnäs, strandmader längsmed ån Tidan söder om Tibro, från Flottebo till Svebråta. 
  • Årtekärr, riksintressanta ängs- och hagmarker med glest spridda träd och buskar.

Naturvårdsprogram
Ett naturvårdsprogram för Tibro kommun har tagits fram med Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård.

Naturvårdsprogrammet ska vara vägledande för Tibro kommuns miljöarbete. Det är ett stöd till kommunens miljöpolitiska program för att uppnå de lokala miljömålen inom naturvården. Programmet som finns att läsa nedan under "tjänster och information" antogs av kommunfullmäktige 2014-10-27. Tillhörande karta refererar till information i naturvårdsprogrammet.   

Strandskydd

I Tibro kommun gäller det generella strandskyddet på 100 meter vid alla sjöar och vattendrag utom vid Örlen där det är utvidgat till 200 meter.  

Om du behöver det, så kan du söka dispens från strandskyddsbestämmelser hos byggnadsnämnden i Tibro kommun. Det ska finnas särskilda skäl för att få dispens från strandskyddet. Läs mer om strandskydd.

Miljöövervakning av ån Tidan och sjön Örlen

Miljöövervakning i kommunen sker i ån Tidan genom Tidans vattenförbund, i sjön Örlen genom recipientkontrollsamarbetet för norra Vätterns tillrinningsområde och i luften genom luftvårdssamarbetet Luft i Väst.