Avgifter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Pengar, bostad

Taxan är uppbyggd av flera faktorer som styr avgiften, till exempel arean för den aktuella åtgärden och hur mycket granskning som sker i ärendet. Den exakta avgiften kan anges först efter ärendets prövning. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Förklaring av förkortningar

BTA = Bruttoarea, Bruttoarean är summan av alla våningsplanens area som begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida.

OPA =Öppenarea, i öppenarea inräknas balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, taktäckt uteplats, öppet garage och liknande.

Exempel på avgifter som avser år 2021

Planavgifter

 • Nybyggnation 50-129 kvm BTA+OPA, avgift ca 8 996 kr.
 • Tillbyggnation 50-129 kvm BTA+OPA, avgift ca 6 169 kr.
 • Ändring 50-129 kvm BTA+OPA, avgift ca 2 570 kr. 

Planavgift tillkommer om detaljplanen är från 1987 eller senare.

Bygglovsavgifter

Nybyggnad av huvudbyggnad

 • Nybyggnad 50-129 kvm BTA+OPA, avgift ca 13 366 kr. 

Nybyggnad av komplementbyggnad (eget ärende)

 • Garage, carport, förråd <50 kvm BTA+OPA, avgift ca 2 570 kr.

Tillbyggnad av huvudbyggnad

 • Tillbyggnad 16-49 kvm BTA+OPA, avgift ca 5 484 kr.

Tillbyggnad av komplementbyggnad (eget ärende)

 • Garage, carport, förråd <50% BTA+OPA, avgift ca 2 313 kr.

Enkla byggnader

 • Fritidshus 40-80 kvm BTA+OPA, avgift ca 8 397 kr.

Övriga åtgärder

 • Inglasning av balkong 1-5 st BTA+OPA, avgift ca 2 785 kr.

Övrigt (utan konstruktion)

 • Fasadändring, mindre BTA+OPA, avgift ca 1 799 kr.
 • Mur/plank vid enbostadshus BTA+OPA, avgift ca 3 941 kr.

Anmälan (icke lovpliktiga åtgärder)

 • Eldstad/st BTA+OPA, avgift ca 1071 kr.

Attefallsåtgärder

 • Nybyggnad komplementbyggnad - enklare byggnad <25 kvm BTA+OPA, avgift ca 2 570 kr.

Rivningslov inkl startbesked

 • Rivning <50 kvm BTA+OPA, avgift ca 2 142 kr.

Avgifter som tillkommer

Enligt plan- och bygglagen ska alla beslut om lov kungöras i Post- och inrikestidning, för det tillkommer en avgift. Strider åtgärden mot gällande detaljplan tillkommer avgifter för grannhörande och prövning av liten avvikelse. Andra avgifter som kan tillkomma är om det behövs ytterligare arbetsplatsbesök eller prövning av strandskyddsdispens.

Avgift för återtagande av en ansökan

Om du av någon anledning inte längre vill ha din ansökan prövad kan du återta din ansökan. Vi tar då ut en timavgift för det arbete vi har lagt ned på registrering och eventuell övrig administration. När vi har börjat handlägga din ansökan tar vi ut 25 procent av normal bygglovavgift. 

Avgift för avslag

Vid ett avslag i bygglovsnämnden utgår full bygglovavgift (exkl. avgift för starbesked) alternativt tidsersättning.

Avgifter från andra enheter

Avgifter för utstakning/lägeskontroll, nybyggnadskarta och VA-avgift tillkommer.

 • Nybyggnadskarta för en- och tvåbostadshus, avgift ca 6 430 kr.
 • Finutsättning och grovutsättning (byggnadsarea < 200 m2), avgift ca 7 711 kr.

Via länken når du information om övriga avgifter.