Tibro får gott betyg i oberoende coronautredning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

25 maj 2021

Kommun och politik, Omsorg och stöd, Corona

Under förra året var Tibro en av kommunerna som drabbades hårdast i landet av coronavirusets utbredning. Nu visar en oberoende utredning att kommunens ledning agerat snabbt, att besluten varit tydliga och att vårdpersonalen varit väl insatta i rutiner och följt gällande regelverk. Utredningen ger inga svar på varför Tibro drabbades så hårt.

Tibro är en kommun som haft en stor andel bekräftade fall av covid-19 bland kommuninvånarna och en förhållandevis stor spridning även bland vårdtagare inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten. Kommunen beställde en extern granskning av hanteringen av pandemin för att få en oberoende bedömning av beslutsgången och efterlevnaden av beslut. Vidare ville kommunen utreda möjliga orsaker till den omfattande smittspridningen.

Klanderfritt

Utredningen visar att Tibro kommun har hanterat pandemin klanderfritt. Besluten från kommunens ledning har varit tidiga och tydliga med en mycket god efterlevnad i organisationen. Interninformationen har bland vårdanställda upplevts som tydlig, tidig och tillgänglig och personalen har följt fastställda rutiner gällande skyddsutrustning, hygienrutiner och hanteringen av sjuka vårdtagare. När pandemin bröt ut valde Tibro kommun att minimera antalet vikarier. Egen personal från andra verksamheter anvisades till äldreboendena och det anses ha begränsat smittspridningen.

– Vår genomlysning av Tibro kommuns hantering av covid-19 visar att inga systematiska fel har funnits i handläggningen, säger utredaren Carl-Uno Olsson.

– Det är förstås ett gott betyg till våra enhetschefer, sjuksköterskor, undersköterskor och andra yrkesgrupper inom äldreomsorgen. Vi är så tacksamma för deras insatser, säger socialchefen Anneli Maaranen.

Hårt prövad personal

Tibro är fortfarande hårt drabbat sett till det totala antalet smittade. Men sedan slutet av förra året är ökningen låg och den tidigare omfattande spridningen på kommunens äldreboenden, bland både boende och anställda, är i dagsläget inte längre ett problem. Sedan den 11 februari finns det inga covid-19-sjuka vårdtagare i de kommunala vård- och omsorgsverksamheterna.

Smittspridningen var, när den var som värst förra året, ytterst påfrestande för många av kommunens anställda, främst då för vårdanställda och för socialförvaltningens ledning. Arbetsbelastningen var extremt hög under både våren och senhösten 2020 samtidigt som trycket från både media och allmänhet periodvis var hårt. I utredningen framkommer att många anställda känt sig utpekade som smittspridare.

– Medarbetarna har emellanåt varit utsatta för en hård psykisk press, säger Anneli Maaranen. Dels var frånvaron bland medarbetare på gränsen till ohanterlig, dels kände de sig skuldbelagda på grund av den hårda mediebevakningen och allmänhetens agerande i sociala medier. Resultatet av den här utredningen visar att personalen skött sig exemplariskt och klarat utföra sitt uppdrag även när det varit som tuffast.

Brister inledningsvis

Det har under utredningens gång inte gått att fastställa några tydliga orsaker till att smittan tog sig in i den kommunala vård- och omsorgsverksamheten.

Utredarna konstaterar att det fanns brister inledningsvis i kommunikationen med Västra Götalandsregionen, något som också regionen pekar på i sin pandemiutredning. Bland annat förekom olika budskap gällande smittskydd och isolering vid flytt av patienter från regionens sjukhus till kommunens boenden. 3 av 4 av den intervjuade personalen betonar också att de initialt fick lägga mycket tid på att få besökare på äldreboendena att följa myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Huruvida detta påverkat smittspridningen ger dock utredningen inga svar på.

Ingen förklaring till höga dödstal

Under vintern var intresset stort för Tibro när det gäller höga dödstal bland vårdtagare med covid-19. Varför så var fallet, finns det heller inga svar på. Den granskning som IVO, Inspektionen för vård och omsorg, genomförde i Tibro under 2020 visade att covid-19-drabbade vårdtagare på de berörda boendena fått en omsorgsfull vård av god kvalitet. I den nu genomförda utredningen betonas det faktum att hela Sverige hade en överdödlighet under våren och hösten 2020 medan dödligheten var lägre under årets övriga månader än under perioden 2015-2019.

Möjliga förklaringar till spridning 

Många har undrat varför Tibro drabbats så hårt av covid-19. Utredarna anger några möjliga orsaker. En förklaring skulle kunna vara Tibros höga andel av arbetspendlare till andra orter, en annan den höga andelen arbetsplatser i Tibro med krav på fysisk närvaro.

– Det vi inom kommunen kommit fram till är att det inte finns några bra svar på det, däremot många förklaringar, säger kommunchefen Kristina Lundgren. Vi vet helt enkelt inte varför Tibro blev värst drabbat i landet under förra året. Det vi vet nu är att det inte beror på brister i den kommunala organisationen. Det är ett gott betyg till vår personal.