Medarbetarna i Tibro trivs på sina arbeten

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

1 december 2023

Kommun och politik

En klar majoritet av Tibro kommuns anställda trivs på sina arbeten och trenden är positiv inom alla verksamheter. Det framgår av den medarbetarenkät som genomförts under hösten. "Resultatet har förbättrats på alla områden och särskilt glädjande är att 87 procent av medarbetarna skulle rekommendera andra att söka jobb i Tibro kommun och att kommunen överträffar det mål som politiken satte upp för 2023", säger kommunchefen Gustav Olofsson.

Medarbetarenkäten genomfördes under oktober-november. Målgrupp var 995 tillsvidare- och månadsanställd personal. 67 procent av dem som ingick i undersökningen besvarade enkäten, vilket ger ett statistiskt tillförlitligt resultat.

Hög motivation

Resultatet av enkäten är övervägande positivt. Värdet på det hållbara medarbetarengagemanget i kommunen, HME-indexet är 81, vilket är en ökning från 2022 då det var 80. Det som mäts i enkäten är medarbetarnas motivation, kvaliteten på ledarskapet och hur medarbetarna upplever att styrningen av de kommunala verksamheterna fungerar.

Medarbetarengagemanget i Tibro kommun har stärkts på alla områden jämfört med förra året. Både kommunnivå och förvaltningsnivå och ligger över rikssnittet.

Mätningen visar att en stor majoritet av de kommunanställda upplever att de har meningsfulla arbeten, att deras chef har förtroende för dem och att de är insatta i vad arbetsplatsen har för mål och att de vet vad som förväntas av dem.

För att fortsätta lyckas med uppdraget att ge Tibro kommuns invånare bästa möjliga service samt utveckla verksamheten är medarbetarnas engagemang en viktig faktor. Ledarskapet är en nyckel till att bidra till och skapa engagemang. Det är viktigt att kommunen förvaltar det goda resultatet och säkerställer att cheferna har de förutsättningar som krävs i form av tid, resurser och stöd för att kunna vara bra ledare, framhåller HR-chef Ulrika Wennerkull.

Tydlig styrning

En annan styrka som klart framträder i enkäten är att styrningen av de kommunala verksamheterna generellt sett uppfattas som tydlig. När det gäller styrning finns det ett område som får ett något lägre betyg och det är uppföljning av kommunens mål.

Det här är ett identifierat utvecklingsområde för oss att fortsätta utveckla de närmaste åren, säger Gustav Olofsson.