Bostadsanpassning

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Kommunens bostadsanpassningsbidrag kan sökas av dig, som till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning, är i behov av att få din bostad anpassad för att du ska klara av ett självständigt boende.

En ny lag om bostadsanpassningsbidrag träder i kraft 1 juli 2018. Lagändringen medför en del förändringar i villkoren för bidrag som påverkar Tibro kommuns ärendehandläggning.

Nya riktlinjer för Tibro kommun kommer att fastställas under hösten 2018 pch publiceras på sidan. Mer info om den nya lagen finns att läsa på www.boverket.se  

Du söker bidrag för bostadsanpassning hos kommunen. Kommunens handläggare utreder de behov av anpassning som finns och fattar sedan beslut med lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) som grund. 

Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Vem kan få bidrag?

Bidraget kan ges till personer som ansöker om en anpassning som anses vara nödvändig för att den funktionsnedsatta ska kunna bo kvar i den egna bostaden och ha ett "självständigt liv i eget boende" (§1 Lagen om bostadsanpassningsbidrag, BAB).

Bidraget kan användas till att exempelvis ta bort höga trösklar eller montera räcken och ramper utomhus.

Vad kan bidraget användas till?

Bidraget kan användas för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Åtgärden ska vara nödvändig med hänsyn till de behov som funktionsnedsättningen medför.

Bidraget kan inte användas till åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll, till reparationer eller för att åtgärda tekniska brister i bostaden.

Periodiskt boende

Det är även möjligt att få bidrag för så kallat periodiskt boende. Det innebär att till exempel frånskilda föräldrar med gemensam vårdnad av barn med funktionsnedsättning kan få båda sina bostäder anpassade med hjälp av bidrag. Med periodiskt boende menas inte vistelse i fritidshus eller motsvarande.

 

Att tänka på:

Vid anpassning av hyres- och bostadsrättslägenhet krävs alltid ett medgivande från fastighetsägaren.

Du som söker bidrag har rätt att få hjälp med att fylla i ansökan. Du kan även få hjälp med upphandlingen, beställningen och betalningen av beviljade åtgärder. För att kunna få denna hjälp undertecknar du en fullmakt som gäller mellan dig och kommunen.
Möjlighet att få bidrag när du köper och byter bostad är begränsad. Som funktionsnedsatt förväntas att du väljer en bostad som kräver så lite anpassning som möjligt utifrån funktionsnedsättningen. Ta gärna kontakt med kommunens handläggare för att få veta vad som gäller vid byte av bostad.

Ansökan
Innan du ansöker om bostadsanpassningsbidrag ska du kontakta din arbetsterapeut som hjälper dig med ett intyg som styrker behovet av anpassning.

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag genom att kontakta kommunens handläggare eller välja att fylla i en blankett som finns i vårt blankettarkiv. Du hittar kontaktuppgifter och blankett under "Tjänster och information".

Du skickar sedan in din ansökan tillsammans med intyget till handläggaren som utreder och fattar beslut.

Skicka blanketten till: Socialtjänsten, 543 80 Tibro

Tänk på att du måste ha din fastighetsägares tillstånd innan du kan få bostadsanpassningsbidrag.

Överklagan
Om din ansökan inte beviljas får du ett skriftligt beslut med en motivering till avslaget. Av beslutet framgår varför du har fått avslag och hur du överklagar beslutet.

En handläggare på kommunen kan hjälpa dig att överklaga beslutet. Överklagandet ska vara insänt till kommunen inom tre veckor från den dagen du fick beslutet.

Kommunen gör en överprövning av beslutet. Om avslaget står fast skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten som gör en ny prövning av ärendet.

Reparation och underhåll av anpassning

Du äger den bostadsanpassning som beviljats. Det innebär att du själv får ansvara för eventuella reparationer och underhåll. Undantaget är "tekniskt avancerad utrustning, till exempel hissar, "vilket man kan få bidrag till reparationer för".

Om det handlar om en reklamation av anpassningen ska du kontakta entreprenören som utfört arbetet.

Återställning av anpassning

Villaägare och bostadsrättsinnehavare får själva stå för eventuella kostnader vid återställning. Fastighetsägare till en anpassad hyreslägenhet kan ansöka om återställningsbidrag.