Företag och föreningar i Tibro får tycka till om centrumsutvecklingsplanen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Plan- och byggchefen Kim Olsson och stadsarkitekten Leif Ahnland står med förslaget till ny centrumutvecklingsplan vid järnvägsövergången i centrala Tibro.

31 oktober 2023

Kommun och politik, Byggnation, boende och miljöskydd, Trafik och teknisk service

Tibro kommun håller på att ta fram en centrumutvecklingsplan. Den innehåller konkreta förslag på hur Järnvägsparken, stationsområdet och banvallen samt torgen och andra centralt belägna tomter ska kunna användas i framtiden. Nu kan både företag och föreningar tycka till om innehållet i planförslaget.

Den 13 februari i år fattade kommunstyrelsen beslut om att ta fram en centrumutvecklingsplan för Tibro. Centrumutvecklingsplanen är en fördjupning av översiktsplanen, som fastställdes av kommunfullmäktige den 25 oktober 2021. Den ska ge en tydlig vägledning för hur centrala Tibro ska utvecklas på ett hållbart sätt utifrån kommunens vision.

Nu när banvallen är inköpt och återställd har vi en unik möjlighet att utveckla Tibros centrum. Det vill vi göra tillsammans med dem som verkar i Tibro, betonar kommunstyrelsens ordförande Jan Hanna.

Prioriterade insatsområden

Kärnan i centrumutvecklingsplanen är ett antal prioriterade insatsområden. Områdena som lyfts fram i planen är:

 • Banvallsparken
 • Järnvägsparken
 • Stationsparken
 • Stora och Lilla Torget
 • Centrumstråket mellan busstationen och Snickarhöjden
 • Området runt Centralföreningens gamla spannmålsmagasin
 • Snickarvallens idrottsplats

Parker med mötesplatser

I planen presenteras flera nya parker med mötesplatser för människor i alla åldrar, områden som är lämpliga för bostadsbebyggelse och en utvecklad infrastruktur med vägar, parkeringar och gång- och cykelvägar som präglas av trafiksäkerhet, trivsel och ett hållbart resande.

Vi lägger ett stort fokus på mötesplatser i planen eftersom dialogerna som genomförts har visat att det finns en stark efterfrågan på centralt belägna, väl gestaltade mötesplatser. Dessutom vill vi kunna skapa miljöer som sticker ut på ett positivt sätt som speglar Tibros identitet, säger
kommunalrådet Jan Hanna, som är ordförande i styrgruppen för centrumutvecklingsplanen.

Grund för utvecklingsarbete

En bärande tanke med planen är att kommunen och andra aktörer ska kunna arbeta systematiskt med tydliga projekt och uppdrag som ingår i en större helhet i centrumkärnan. Planen utgör en tydlig viljeinriktning över hur kommunen vill att Tibros centrum ska utvecklas på sikt, klarlägger Tibros plan- och byggchef Kim Olsson.

Sammanvägning av önskemål

Sedan hösten 2018 har en rad dialogmöten med invånare och representanter för Tibros förenings- och näringsliv liksom ett antal projekt med arkitektstuderande genomförts. Dels med koppling till stationsområdet, dels inom ramen för arbetet med översiktsplanen och Tibros vision.

Många av åtgärderna som presenteras i centrumutvecklingsplanen är en utveckling eller sammanvägning av de önskemål och idéer som kommit fram vid de genomförda dialogerna.

Fortsatt dialog

Måndagen den 30 oktober skickades förslaget till centrumutvecklingsplan ut på remiss till:

 • samtliga politiska partier i fullmäktige
 • Tibros föreningar via Föreningspoolen
 • Tibro Handel
 • Tibro företagsförening
 • Pensionärsrådet
 • Tibros fastighetsägare
 • HSB och Riksbyggen
 • Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan och Pingstkyrkan
 • de kommunala bolagen Tibrobyggen och Tibro Energi

Dessutom finns planförslaget tillgängligt på Tibro kommuns webbplats fram till den 21 november. Observera att det kan ta en stund att ladda ner dokumentet "Förslag till centrumutvecklingsplan" eftersom det är stort.

Vill ha bred förankring

Vi är måna om att centrumutvecklingsplanen ska bli brett förankrad, så att vi sedan kan arbeta med åtgärderna som föreslås i den tillsammans med andra aktörer i Tibro på ett konstruktivt sätt, fastslår Jan Hanna.

Centrumutvecklingsplanen väntas antas i början av 2024.