Ny detaljplan antagen för Smulebergsområdet

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

27 mars 2023

Kommun och politik, Byggnation, boende och miljöskydd

Kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan för området Alen 2 m fl där gamla Smulebergsskolan och förskolan Kullerbyttan ligger. Syftet med den nya detaljplanen är dels att skapa förutsättningar för en helt eller delvis ny användning av området, dels att skydda den gamla skolbyggnaden från rivning. Den nya detaljplanen finns utställd i kommunreceptionen och på tibro.se och kan överklagas av sakägare fram till den 12 april.

Kommunfullmäktige antog den nya detaljplanen den 27 februari 2023. Beslutet fattades av kommunfullmäktige eftersom kommunstyrelsen gjort bedömningen att det rör sig om ett markområde som är av stor betydelse för Tibros framtida utveckling.

Flexibel detaljplan

Den nya detaljplanen är utformad på ett flexibelt sätt eftersom det i nuläget är oklart hur det aktuella markområdet ska användas i framtiden.

Förskolan Kullerbyttans framtid är osäker, men den kan finnas kvar enligt planen och den kan vid behov byggas ut. Planen medger också att förskolan rivs för att ge plats åt ny byggnation. Det är möjligt att uppföra en byggnad på 5-6 våningar på förskoletomten.

Gammal skolmiljö ska bevaras

Av den nya detaljplanen framgår också att den gamla skolbyggnaden inte får rivas. Rivningsförbudet, som även fanns i den tidigare detaljplanen, finns med andra ord kvar i den nya planen. Detsamma gäller den prickade marken framför byggnaden.

Av byggnads- och trafiknämndens granskningsutlåtande betonas att Smuleberg är en av få relativt välbevarade delar av Tibros skolbyggnadshistoria och därför värd att bevara.

Av granskningsutlåtandet framgår också att Prickmarken öster om byggnaden syftar till att behålla skolbyggnadens karaktär av solitär enhet utan påträngande ny bebyggelse. 

Rivningsförbudet gäller inte den så kallade Vita Villan, men den byggnaden omfattas av den del andra bestämmelser om hur den bör hanteras vid eventuella åtgärder om den sparas.

Den som lämnat synpunkter kan överklaga

Den nya detaljplanen finns utställd i kommunens reception på Centrumgatan 17 och på kommunens hemsida på sidan Detaljplaner under antagande - Tibro kommun fram till den 12 april.     

De som har lämnat synpunkter på förslaget till detaljplan under granskningstiden har möjlighet att överklaga kommunfullmäktiges beslut fram till den 12 april. Om ingen överklagar beslutet börjar detaljplanen att gälla från den 13 april och framåt. Då får den i så fall laga kraft.