Så motverkar Tibro kommun spridning av covid-19

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

default

18 oktober 2021

Omsorg och stöd, Trygghet och säkerhet, Folkhälsa, Corona

Möjlighet till vaccination på betald arbetstid. Användning av skyddsutrustning vid allt vårdnära arbete. Aktiv smittspårning vid misstänkt covid-19-smitta och vaccinering av 12-15-åringar på kommunens skolor. Så arbetar Tibro kommun för att motverka spridningen av covid-19.

En lägre andel av invånarna i Tibro kommun har valt att vaccinera sig än invånarna i kringliggande kommuner. Den 14 oktober var andelen färdigvaccinerade i kommunen från 16 år 74,6 procent.

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för vaccineringen av covid-19, men Tibro kommun arbetar medvetet med att motverka smittspridning och försöker på olika sätt bidra till att det ska vara så enkelt som möjligt för både kommunanställda och kommuninvånare att vaccinera sig.

Skyddsutrustning används i vårdnära arbete

I Tibro kommuns vård- och omsorgsverksamheter gäller fortfarande det regionala smittskyddets riktlinjer.

Det innebär att all personal, oavsett om de är vaccinerade eller inte, alltid använder skyddsutrustning vid vård- och omsorgsnära arbete och att personalen uppmanas hålla avstånd och undvika trängsel, även i personalutrymmen och fikarum. Givetvis följs fastställda hygienrutiner noggrant.

Uppmuntrar kommunanställda att vaccinera sig

Tibro kommun uppmuntrar all personal att vaccinera sig, om inte medicinska skäl hindrar en medarbetare från att göra detta, men respekterar samtidigt varje anställds beslut i frågan.

Alla kommunanställda kan vaccinera sig på betald arbetstid. De som arbetar inom socialförvaltningen erbjuds att vaccinera sig i samband med att Tibrobor med hemvård och hemsjukvård samt de som bor på kommunens särskilda boenden får sin tredje vaccindos.

Omplacering endast efter riskbedömning

Tibro kommun betonar att anställda som är ovaccinerade eller ännu inte fullvaccinerade har ett särskilt ansvar för att bete sig på ett smittsäkert sätt. De uppmanas följa de nationella riktlinjerna om att hålla avstånd och undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Alla anställda uppmanas stanna hemma när de har förkylningssymptom eller andra symptom på covid-19.

Utifrån gällande lagar och vägledning från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kan en arbetsgivare inte fatta generella beslut om att omplacera ovaccinerad personal. Det kan endast göras om det utifrån patientsäkerhet och smittskyddskrav krävs att enbart vaccinerad personal arbetar med en vårdtagare. I sådana fall görs en individuell bedömning av varje enskilt fall med en riskbedömning som grund.

Rutiner för smittspårning i vården och skolorna

Inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten provtas både personal och vårdtagare som uppvisar symptom på covid-19. Vid konstaterad smitta utförs smittspårning enligt regionens riktlinjer.

I kommunens skolor genomförs så kallade gurgeltester och smittspårning så fort ett konstaterat fall av covid-19 upptäcks. Genom smittspårningen har  fall där personer utan symptom burit på smittan upptäckts.

Under de senaste veckorna har andelen konstaterat smittade varit högre i Tibro än i de flesta andra kommuner i Västra Götaland. Vad gäller barn i skolåldern så ökar fallen bland förskolebarn och elever på låg- och mellanstadiet, medan fallen bland högstadie- och gymnasieelever är på väg ner.

Vaccinering i skolor förbereds

Från och med den 11 oktober kan barn som fyllt 12 år vaccinera sig mot covid-19. Det innebär att alla skolelever som är 12 år eller äldre kan bli vaccinerade genom att:

  • Barnets vårdnadshavare bokar tid och följer med sitt barn för vaccinering hos en vaccinatör.
  • Barnet vaccineras på skoltid efter att barnets vårdnadshavare gett sitt samtycke till detta.

I Tibro är det personal från Närhälsan och Hälsocentralen som ansvarar för vaccineringen av barn både på vårdcentralerna och på kommunens skolor. Vaccinationerna på kommunens skolor genomförs under perioden oktober-december.

Information om covid-19-vaccineringen har lagts ut till alla berörda föräldrar på kommunens informationsplattform Infomentor och berörda skolbarn har fått ett brev med motsvarande information och samtyckesblanketter med sig hem.

Möjlighet till riktad vaccinationsinsats undersöks

Eftersom vaccinationstäckningen är lägre i Tibro än i många andra kommuner undersöks möjligheten att genomföra en riktad vaccinationsinsats i de områden där vaccinationstäckningen är som lägst.

Här finns information för dig som ännu inte har vaccinerat dig: