Anmälan

Välkommen att anmäla intresse för kulturskolans kurser.

Tryck på länken för att komma vidare till anmälan av kulturskolans kurser.

Anmäl dig här

Har du några funderingar kan du alltid höra av dig till Kontakta kulturskolan

Information om GDPR

 

 • Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är kultur- och fritidsnämnden i Tibro kommun.
 • Personuppgiftsansvarig behöver dina personuppgifter för att hantera anmälningar. Om du inte lämnar personuppgifter kan det medföra att anmälan inte kan registreras.
 • Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på en rättslig förpliktelse.
 • De som får ta del av dina personuppgifter är kultur- och fritidsförvaltningen.
 • Lagringstiden för personuppgifter är 24 månader.
 • Som registrerad kan du begära av personuppgiftsansvarig att få tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begära begränsning av behandling.
 • Som registrerad har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan samtycket återkallades.
 • Tibro kommun lyder under offentlighetsprincipen och kan komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger.
 • Som registrerad har du rätt till dataportabilitet, d.v.s. en rätt att när det är tekniskt möjligt att överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.
 • Du har rätt att lämna klagomål gällande personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Besök www.datainspektionen.se för mer information.
 • Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud e-post dataskyddsombud@skovde.se alternativt Skövde kommuns Kontaktcenter 0500-49 80 00.

Regler gällande innehav av elevplats, fakturering, frånvaro och avanmälan

 

 1. Om elevens plats inte sagts upp inför det tredje lektionstillfället för terminen, faktureras hela terminsavgiften.

 

 1. Fakturering av terminsavgift, och eventuell avgift för instrumenthyra, sker efter tredje lektionstillfället varje termin. Avgiften betalas i förskott för påbörjad termin. Avgiften är ej återbetalningsbar.

 

 1. Kulturskolan garanterar 24 lektionstillfällen under ett läsår.

 

 1. Om eleven, utan att informera läraren om detta, ej har närvarat vid tre efterföljande lektionstillfällen kan tiden för lektionstillfället erbjudas till annan elev. Eleven behåller dock sin plats på kulturskolan tills avanmälan är gjord. En ny tid kan överenskommas med läraren, vilken dock kan bli mindre fördelaktig för eleven/målsmannen.

 

 1. Uppsägning av plats görs via Rbok.
  Att muntligen meddela läraren räknas inte som uppsägning av elevens plats på kulturskolan.