Skolskjuts i Tibro

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

default

Tibro kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Ett sådant villkor kan vara skolvägens längd. Mer information hittar du i kommunens skolskjutsreglemente.

Tibro kommun är enligt 10 kap 32§ skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för att eleverna i grundskolan, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Motsvarande bestämmelser finns för särskolan 11 kap 31§ skollagen.

Skolskjutsreglemente fr o m 1 aug 2021

Barn och utbildningsnämnden i Tibro kommun har antagit ett reviderat skolskjutsreglemente som gäller från och med 1 augusti 2021 - se länk

Färdvägens längd

Skolskjuts anordnas till och från skolan med utgångspunkt ifrån elevens folkbokföringsadress. För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts ska skolvägen, mätt efter kortaste användbara väg (gång-, cykel eller bilväg) från hemmet till av kommunen anvisad skola/hållplats, minst vara:

Regler för skolskjuts
Skolform Avstånd till skola Avstånd till hållplats
Förskola-grundskola åk 3 2 km 2 km
Grundskola åk 4-6 3 km 2 km
Grundskola åk 7-9 4 km 3 km
Gymnasiesärskola 6 km 6 km

Trafikförhålladen, funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter

Elever som har kortare avstånd till skolan än vad som anges ovan kan ansöka om skolskjuts med hänsyn till trafiksäkerhet, funktionsnedsättning och/eller annan särskild omständighet. Kommunen gör alltid en individuell bedömning av dessa ansökningar. För ytterliggare information - se skolskjutsreglamentet ovan.

Elev som väljer annan skola

Elever har rätt att välja en annan skola än den kommunen hänvisar till, men frånsäger sig då rätten till skolskjuts om det innebär ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen att anordna skjutsen.

Elev folkbokförd i annan kommun

Elever som är folkbokförda i annan kommun har ingen rätt till skolskjuts till Tibros skolor, men kan efter beviljad ansökan nyttja befintliga skolskjutsar i mån av plats från redan trafikerad hållplats.

Växelvis boende

Vid växelvis boende inom kommunen är eleven berättigad till skolskjuts från båda föräldrarnas adresser, enligt gällande avståndsregler. Särskild ansökan om sådan skolskjuts skall lämnas till kollektivtrafikkontoret. Om en förälder däremot är bosatt i annan kommun, har elev rätt till skolskjuts endast från adressen i Tibro kommun, om eleven är folkbokförd där.