Samråd

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

En översiktsplan ska tas fram i samråd med kommuninvånare, myndigheter, grannkommuner och företag, föreningar, organisationer och andra intressegrupper som är verksamma inom kommunen. Samrådsprocessen för Tibros nya översiktsplan äger rum den 7 september-16 november. Då arrangeras både fysiska och digitala samrådsmöten och drop-in-samtal. Dessutom kan vem som helst läsa planen och lämna synpunkter på innehållet.

Enligt plan- och bygglagen är en kommun skyldig att göra sitt färdiga förslag till översiktsplan tillgängligt för synpunkter. Det ska, enligt lagen, finnas med en miljökonsekvensbeskrivning i planförslaget.

När kommunen har upprättat ett förslag till översiktsplan ska det samrådas med Länsstyrelsen och berörda kommuner och regionala organ som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och planering av transportinfrastruktur.

Digitalt planförslag öppet för alla

Kommuninvånarna och andra aktörer som är verksamma i kommunen eller som berörs av förslaget ska också ges tillfälle att delta i samrådet. I det här läget är det fortfarande möjligt att påverka innehållet i översiktsplanen och inriktningen på den, så ta tillfället i akt att vara med och påverka Tibros framtid. Tibro kommuns politiker och ansvariga tjänstepersoner eftersträvar ett så brett engagemang som möjligt. 

Förslaget till ny översiktsplan finns tillgängligt på webben. Det är bara att klicka på länken här nedanför så når du planen.

Har du synpunkter så kan du skicka ett mail till byggnadsnamnd@tibro.se eller skicka in dem per post till Tibro kommun, Byggnadsnämnden, 543 80 Tibro alternativt lämna in dem till kommunens reception.

Fysiska och digitala samrådsmöten

Under samrådsperioden arrangeras två fysiska samrådsmöten, ett i Forum  Fågelvik kl. 18-20 den 30/9 och ett i Ransbergs skola kl. 16-18 den 7/10. Mötena kommer att vara coronaanpassade.

Kommunens stadsarkitekt Leif Ahnland och plan- och byggchefen Katarina Kjellberg kommer att finnas tillgängliga för drop-in-samtal i samhällsbyggnadsförvaltningens husvagn, som står uppställt på Lilla Torget fredagen den 25/9 och fredagen den 2/10 kl. 10-14.

Måndagen den 19/10 arrangeras ett digitalt samrådsmöte kl. 18-19. Anmäl dig till katarina.kjellberg@tibro.se så får du en teamsinbjudan.

- Det är oerhört värdefullt för oss att få in synpunkter. Vi vill ha en saklig diskussion om våra förslag till förändringar, betonar stadsarkitekten Leif Ahnland.

Samrådsredogörelse

Kommunen ska enligt lag redovisa alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Det gäller både skriftliga synpunkter och synpunkter som förs fram vid möten, diskussioner eller via sociala medier. Särskilt fokus sätts på att synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen ska behandlas i samrådsredogörelsen.

Av samrådsredogörelsen ska det framgå i vilken utsträckning synpunkterna tillgodoses i planförslaget. Särskild vikt ska läggas vid att tydliggöra vilka synpunkter som inte har kunnat beaktas i planförslaget och skälen till detta. 

Tibro kommuns samrådsredogörelse väntas bli klar i början av nästa år. Därefter bearbetas planen och ett nytt planförslaget läggs ut för granskning. Granskningsprocessen genomförs under perioden mars-juni 2021, i augusti-september sker en slutbearbetning av planen, som därefter kommer att antas av kommunfullmäktige.