Översiktsplanering

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

default

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell kommunomfattande översiktsplan, som beskriver kommunens tankar om den framtida mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Översiktsplanen är ett strategisk dokument som redovisar kommunens visioner samt viljeriktning inom den fysiska planeringen, det vill säga vilka riktlinjer kommunen har för mark- och vattenanvändningen samt bebyggelsestrukturen inför framtiden. Planen ska också visa hur kommunen ska tillgodose olika riksintressen och miljökvalitetsnormer.

Översiktsplanen är ett viktigt planinstrument och fungerar som ett samlat beslutsunderlag vid upprättande av detaljplaner eller områdesbestämmelser. Den kan även vara vägledande vid bygglovsgivning.

Under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning om den gällande översiktsplanen fortafarande är aktuell eller om den behöver fördjupas.

Aktuella planer

Den nu gällande översiktsplanen, Översiktsplan 2020, antogs den 21 april 2012. Planen är en uppdatering av 2003 års plan och finns att läsa här nedan. En ny översiktsplan väntas antas hösten 2021.

Fördjupade planer

Den kommunomfattande översiktsplanen kan även fördjupas. Det kan gälla en fördjupning över ett begränsat geografiskt område eller tätort, där översiktsplanen är för grov för att kunna användas som beslutsunderlag. Det kan även gälla en fördjupning inom ett ämnesområde, där man behöver göra djupare studier och analyser, till exempel tillgänglighet inom ett visst område eller en översyn över vilka alternativa energikällor som man kan utnyttja inom kommunen.

Se fördjupningar för Tibro och Fagersanna tätorter nedan.  

Vindkraft och annan energiförsörjning

Tematisk fördjupning av översiktsplanen för förnyelsebar energi i Tibro kommun. Planen omfattar olika former av energiproduktion och energianvändning. Vindkraften ägnas särskild uppmärksamhet. 

Läs planen som pdf-fil nedan.

Kommunikationer

En tematisk fördjupning av översiktsplanen för Fagersanna gällande kommunikationer, antogs i december 2009.

Läs planen som pdf-fil nedan.