Tekniskt samråd

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

När du fått ditt bygglov kallar byggnads- och trafiknämnden dig till ett tekniskt samrådsmöte.

Vid enklare byggen behövs inget sådant möte. Behovet av samrådsmöte framgår av bygglovsbeslutet. Samrådsmötet skall genomföras minst 3 veckor före byggstart.

På det tekniska samrådet diskuterar vi bland annat byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och handlingar som du har lämnat in. Vid det tekniska samrådet ska byggherre, kontrollansvarig och ev. andra sakkunniga närvara. I kontrollplanen ska bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska utföra kontrollen.

Till samrådet ska du eller den kontrollansvarige bl.a. ha med följande handlingar om dessa inte lämnats in i förväg. Krav på handlingar framgår av bilaga till bygglovsbeslutet.

  • Förslag till kontrollplan
  • Konstruktionshandlingar (I skälig omfattning till objektets komplexitet)
  • Brandskyddsdokumentation (Fråga byggnadsnämnd om behov finns)
  • Energiberäkning (gäller alla lokaler utom fritidshus)
  • Bevis för byggfelsberäkning
  • Bevis för färdigställandeskydd
  • Bevis för den kontrollansvariges behörighet.