Telefon
0504-182 31

Besöksadress
Nybogatan 5

Postadress
543 32 Tibro

Skolans trygghetsteam består av förstelärare i värdegrund, skolkurator, skolsköterska samt socialpedagoger.

Trygghetsteamet arbetar med skolans förebyggande, främjande och åtgärdande insatser kopplat till trygghet, studiero och elevnärvaro. Trygghetsteamet har det övergripande ansvaret för planering, genomförande, dokumentation och uppföljning i enlighet med det årshjul som finns i skolans Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Det är trygghetsteamet som utreder inkomna anmälningar om kränkande behandling och ger förslag till insatser.