Telefon
0504-182 31

Besöksadress
Nybogatan 5

Postadress
543 32 Tibro

Grundskolan har en kommungemensam plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Planen beskriver hur vi arbetar med förebyggande, främjande och åtgärdande insatser kopplat till trygghet. Nyboskolans arbete utifrån planen dokumenteras i en särskild bilaga. Skolans trygghetsteam, under ledning av försteläraren i värdegrund, ansvarar för dokumentationen.

Alla som arbetar på skolan har ett gemensamt ansvar att förebygga och förhindra kränkande beteenden. All personal är också, enligt skollagen, skyldig att skyndsamt anmäla kränkningar, trakasserier och diskriminering till rektor. Rektor anmäler vidare till huvudman och biträdande rektor, med ansvar för trygghetsteamet, tilldelar någon i trygghetsteamet ansvar för att utreda händelsen. Om elev upplever att personal har kränkt elev utreds ärendet av rektor.

Anmälan syftar till att utveckla skolans förebyggande arbete mot kränkningar genom att granska våra förhållningssätt och arbetsmetoder. Anmälan riktas inte mot enskilda elever. Stöd ska ges både till den som blir utsatt och till den som utsätter andra för kränkningar.