Introduktionsprogrammen

Telefon
0504-18220

E-post
gymnasiet@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29 A

Postadress
543 32 Tibro

Introduktionsprogrammen vänder sig till de ungdomar som ej uppnått behörighet till ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

Av de fem ingångar som finns inom Introduktionsprogrammen erbjuder Fågelviksgymnasiet tre av dessa:

  • Språkintroduktion                                               
  • Individuellt alternativ                                                                
  • Preparandutbildning

                    

Syftet med utbildningen

De olika Introduktionsprogrammen ska underlätta för eleven att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram, vara förberedd för arbetsmarknaden eller annan utbildning. Vilken av dessa ingångar som är aktuell för den specifika eleven beror på hur många och vilka ämnen som saknas för en behörighet, vilket gymnasieprogram eleven vill bli behörig till samt tidigare skolbakgrund och studiemotivation.

Introduktionsprogrammen är en övergångsform mellan grundskolan och de nationella programmen inom gymnasieskolan.

 

Riktlinjer

Elever som är studiemotiverade och som vill söka till ett nationellt program erbjuds studier där de komplettera sina grundskolebetyg för att för att sedan fortsätta sina studier på något gymnasieprogram. Elever som inte är motiverade till teoretiska studier hittar vi alternativa vägar så som praktik till, och om eleven ångrar sig och senare (dock längst fram till 20 års ålder) och ändå önskar teoretiska studier så växlas spår mot detta.

De introduktionsprogram som erbjuds på Fågelviksgymnasiet är ej sökbara. En elev som påbörjat ett Introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen enligt den studieplan som gällde när utbildningen inleddes, eller enligt en ändrad studieplan om elev och vårdnadshavare medgett förändringen.