Vård- och omsorgsavgifter för dig som bor hemma

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

När du bor hemma, i så kallat ordinärt boende, så betalar du för den service och de tjänster som kommunen tillhandahåller åt dig.

Hemvård (maxtaxan)

Hur mycket du ska betala för din hemvård beräknas utifrån din nettoinkomst, d v s din inkomst efter skatt, eventuellt bostadstillägg och föregående års avkastning på kapital. Din avgift påverkas inte av förmögenhet. Om din inkomst efter skatt, inklusive bostadstillägg, är större än ditt förbehållsbelopp ska du betala hemvårdsavgift. Timkostnaden är 355 kr, enligt lag blir avgiften aldrig högre än 2089 kronor/månad.

Makars och registrerade partners inkomst räknas samman och delas lika, vilket betyder att två makar får betala var sin avgift. Även sammanboende betalar var sin hemvårdsavgift. Avgiften för serviceinsatser delas mellan makarna. 

Fördjupad information finns i informationshäften "Avgifter 2019" (gäller till och med den 30 april 2020)

Trygghetslarm 

  • Trygghetslarm, 254 kronor/månad
  • Trygghetslarm, sammanboende, 191 kronor/månad

Matdistribution

Matdistribution (utkörningsavgift ingår i maxtaxan), 54 kronor/portion

Korttidsvistelse eller avlastning

Dygnsavgift (ingår i maxtaxan), 70 kronor/dygn
Matkostnad, 160  kronor/dygn

Omräkning av avgiften

Omräkning av avgiften görs en gång per år. Preliminär uträkning sker i februari/mars. Dessutom sker en slutlig uträkning i oktober.

Avgiften kan ändras om din ekonomiska situation ändras t.ex.

  • Inkomstförhållandena 
  • Hjälpinsatserna 
  • Bostadstillägget till pensionärer (BTP) 
  • Familjeförhållandet

Du ska alltid meddela ändrade förhållande under ett pågående år. Uppgifterna kan påverka din avgift.

Exempel på uträkning

Inkomst efter avdrag för skatt: 6 307 kronor
Bostadstillägg: 3 749 kronor
Summa inkomst: 10 056 kronor

Förbehållsbelopp (minimibelopp + hyra): 5 136 kr + 4 666 kr = 9 802kr
Avgiftsutrymme (inkomster - förbehållsbelopp):10 056 kr – 9 802 kr =  254 kr

Eftersom inkomsten är 254 kronor högre än förbehållsbeloppet betalas 254 kr i
hemvårdsavgift.