Badhusstängning, sänkt inomhustemperatur och fritidsgårdsflytt för minskad elförbrukning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Bild på diagram och stickkontakt som sänder ut signaler om stigande elpriser.

27 oktober 2022

Barnomsorg och utbildning, Kultur, fritid och idrott, Trafik och teknisk service, El och energi

Badhuset hålls stängt i fyra månader med start den 7 november. Verksamheten på fritidsgården Dojan flyttar till Nyboskolan. Och så sänks inomhustemperaturen i merparten av kommunens lokaler. Det är några av de åtgärder som Tibro kommun vidtar för att hålla nere elkostnaderna.

Samtliga kommunala verksamheter har fått i uppdrag att hitta lösningar som gör att vi kan spara el och effektivisera elanvändningen på både kort och lång sikt, klarlägger fastighetschefen Andreas Ernestam som samordnar arbetet.

Tibro kommun förbrukar 7 miljoner kilowattimmar el under ett år i sina verksamheter och egenägda lokaler. Då marknadspriserna under kommande vinter väntas bli 3-4 gånger så höga jämfört med föregående vinter så behöver kommunen agera för att begränsa sina kostnader. Kommunen har sedan 2021 ett rörligt elprisavtal, vilket innebär en hög priskänslighet.

Samlat grepp

I mitten av september fattade Tibro kommuns ledningsgrupp beslut om att sänka inomhustemperaturen i kommunens lokaler med 1-2 grader. Temperatursänkningen kommer att genomföras successivt under hösten. Undantagna från denna åtgärd är gruppbostäder och äldreboenden.

Parallellt med beslutet om temperatursänkningen gav kommunstyrelsen samtliga kommunala verksamheter i uppdrag att vidta energibesparande åtgärder. Alla kommunanställda uppmanades ta ansvar för att stänga av utrustning och belysning som inte behövs och lämna förslag på möjliga åtgärder.

Lokaler töms och stängs

Sedan besluten i september har en rad åtgärder vidtagits och andra är på gång:

 • Infartsskyltarna släcktes i slutet av september.
 • Bastulokalerna i Rankås, badhuset och ishallen stängdes den 1 oktober.
 • Den 7 november stängs både badhuset och fritidsgården Dojans lokaler i centrum. Badhuset kommer att vara stängt fram till månadsskiftet februari-mars nästa år, vilket betyder att all simundervisning är inställd under den perioden. Den gamla fritidsgården stängs för gott. Fritidsgårdsverksamheten kommer att bedrivas i Nyboskolans elevlokal fram till dess att de nya lokalerna på Fågelvikskolan är klara att tas i bruk.
 • Föreningshuset Humlan och omklädningsbyggnaden och tvätthallen vid motorbanan töms, så att värmen kan stängas av i de fastigheterna.
 • Temperaturen i Gula villan på Smulebergsområdet sänks till 10 grader.
 • Temperaturen sänks eller stängs av helt i Ransbrostugan och ett antal omklädnings- och toalettbyggnader vid kommunens utomhusanläggningar. Där värmen stängs av helt töms varmvattenberedare och vatten- och avloppssystemen för att undvika frostsprängning.
 • Forum stängs för uthyrning under perioden november 2022-februari 2023.
 • Gymnastiksalarna på Häggetorpsskolan och Nya Smulebergsskolan, där Ransbergs skola huserar för närvarande, hyrs inte längre ut.

En dialog har förts med berörda föreningar om de planerade och genomförda åtgärderna.

Ändrade driftstider för ventilation och nya rutiner

Parallellt med de beslutade stängningarna kommer flera nya rutiner att införas.

 • Driftstiderna för ventilation justeras i kommunens lokaler för att minimera elförbrukningen.
 • Rutinerna för spolning av isen i ishallen ändras under träningstid samtidigt som istemperaturen höjs en grad. Under matcher och tävlingar är spolningsrutinerna oförändrade.
 • Personalen på förskolorna ska se till att använda torkskåpen för barnens kläder på ett mer effektivt sätt.

Nya sparåtgärder och resurssnålt synsätt

I ishallen har en ny, mer energisnål kylanläggning installerats och arbete med att justera in den anläggningen pågår. Vid Sportparken kommer armaturerna som sitter på belysningsmaster vid konstgräsplanen bytas ut till LED-armaturer, ett arbete som ska vara klart vid årsskiftet.

Fler andra sparåtgärder kan komma att bli aktuella längre fram samtidigt som vissa av de beslutade åtgärderna kan komma att permanentas.

Även om det är en tuff tid för oss är det bra att vi har ett tryck på oss att effektivisera vår lokalanvändning och utnyttja våra resurser på ett så resurssnålt sätt som möjligt. Det är nödvändigt både ur ett ekonomiskt perspektiv och för klimatet, fastslår Andreas Ernestam.