Brukarundersökning inom socialförvaltningen

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Undersökning

13 september 2021

Omsorg och stöd

Under perioden 1 september - 31 oktober genomförs en nationell brukarundersökning inom socialförvaltningen. Undersökningen genomförs via en webbenkät och det är frivilligt att delta. Svaren sammanställs anonymt och kan inte spåras till en enskild person. Enkäten består av åtta frågor; en bakgrundsfråga och sju kvalitetsfrågor om hur du som brukare/klient uppfattar kontakten med socialförvaltningen.

Enkäten finns på flera olika språk och genomförs för att socialförvaltningen ska kunna förbättra sitt stöd. Alla som besöker eller har ett möte med socialtförvaltningens individ- och familjeomsorg ges möjlighet att svara på enkäten. Det kan röra sig om ärenden så som ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård, eller missbruksvård. Enkäten vänder sig även till de som har stöd för funktionsnedsättning.

Förra året var deltagandet väldigt lågt. Vi hoppas att fler tar sig tid att svara på enkäten i år. Alla synpunkter är mycket viktiga och ju fler som svarar på frågorna, desto större nytta gör undersökningen.