Tibros nya översiktsplan antogs den 25 oktober

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

10 november 2021

Kommun och politik, Byggnation, boende och miljöskydd

Den 25 oktober antogs Tibro kommuns nya, digitala översiktsplan av kommunfullmäktige. Planen kommer att fungera som vägledning vid planeringen av framtida mark- och vattenanvändning i kommunen. "Den här planen är mer tillgänglig för både politiker och tjänstepersoner och medborgare än tidigare planer", konstaterar plan- och byggchefen Katarina Kjellberg.

En översiktsplan är ett strategisk dokument som redovisar kommunens visioner samt viljeriktning inom den fysiska planeringen, det vill säga vilka riktlinjer kommunen har för mark- och vattenanvändning och framtida bebyggelse. Planen ska också visa hur kommunen ska hantera sina naturresurser på ett hållbart sätt, till exempel genom att tillgodose och bevara olika riksintressen och följa miljökvalitetsnormer.

Alla kommuner är skyldiga att ha en gällande översiktsplan, som ska ses över varje mandatperiod.

I framkant

Tibro har valt att göra en digital översiktsplan den här gången. Alla som vill kan nå planen, som finns tillgänglig på en digital plattform.

Vi ligger i framkant när det gäller den digitala utvecklingen av översiktsplaner i kommunerna. Här kan man se vilka visioner det finns för olika områden i kommunen, man kan titta på detaljplaner där man bor och man kan ta del av skyfallsutredningen som vi genomfört inom ramen för översiktsplanearbetet. Jag hoppas att den här planen kommer att användas mer än den tidigare planen i det fortsatta planeringsarbetet, säger Katarina Kjellberg.

Många dialog- och samrådsmöten

Tibro kommuns politiker och ansvariga tjänstepersoner har eftersträvat ett så brett engagemang som möjligt från både intresserade Tibrobor och företrädare för företag, föreningar och andra aktörer som är verksamma i kommunen. 

För att nå ut till så många som möjligt har en rad olika möten arrangerats sedan översiktsplanearbetet startade 2019. 

Våren 2020 arrangerades informations- och dialogmöten för intresserade invånare och företrädare för det lokala förenings- och näringslivet. Under samma period var det också möjligt att svara på en framtidsenkät. 

Samrådsmöten

Under samrådsperioden hösten 2020 arrangerades två fysiska samrådsmöten, ett i Forum och ett i Ransbergs skola, och ett digitalt samrådsmöte. Därutöver fanns kommunens stadsarkitekt Leif Ahnland och plan- och byggchefen Katarina Kjellberg tillgängliga för drop-in-samtal i samhällsbyggnadsförvaltningens husvagn på Lilla Torget vid ett par tillfällen.

Slutlig granskning

Sista möjligheten att påverka innehållet i översiktsplanen fanns under granskningsperioden 2021-04-21 till 2021-06-30. 

Här kan du läsa granskningsutlåtandet som blev resultatet av synpunkterna som framkom under granskningsskedet:

Stort engagemang

Den medvetna satsningen på att nå ut brett och jobba med dialog på olika sätt har gett resultat. Engagemanget för planen och Tibros framtida utveckling har varit stort och det har också påverkat innehållet i planen.

Två områden som var utpekade som exploateringsområden, d v s områden för framtida bebyggelse, i Fagersanna i den första versionen av översiktsplanen togs bort ur planen efter starka reaktioner från boende:

De som bor vid Bjurbacks kulle och vid Börtlidsstigen i Fagersanna engagerade sig aktivt i planprocessen, vilket gjorde att det fastställdes i den slutliga översiktsplanen att dessa områden inte ska bebyggas, klarlägger Katarina Kjellberg.

Vi är så tacksamma över det stora engagemang som Tibroborna haft i arbetet med översiktsplanen. Den bärande tanken med planen är att den ska bidra till att vi får så bra livsmiljö som möjligt i kommunen och för att det ska vara möjligt behöver vi få input från människor som bor och verkar här, fastslår stadsarkitekten Leif Ahnland.

Politikerberöm

När översiktsplanen antogs av fullmäktige var det fler politiker som berömde planprocessen och alla som varit delaktiga i den.

Jag tror att det här sättet att arbeta har gjort att översiktsplanen för första gången blir lättillgänglig och begriplig för oss medborgare, konstaterade kommunfullmäktiges ordförande Ann Ohlsson (L).

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) gav en eloge till Katarina Kjellberg, Leif Ahnland och stadsbyggnadsforskaren Nils Björling och den grupp masterstudenter från Chalmers Arkitekturskola som var involverade i arbetet med översiktsplanen:

Stort beröm för ett gediget och bra arbete som ni har lett med många andra inblandade. Det har varit upplyftande, måste jag säga, att få ett utifrånperspektiv på Tibro och Tibros utveckling. Framförallt från Chalmersstudenterna som häpnade över vilka möjligheter och resurser vi egentligen sitter på i form av mark och annat, betonade han.

Det är både intressant och spännande att se en djupdykning i de möjligheter som finns, fastslog oppositionsrådet PeO Andersson (M).